toppage
Untitled Document
×

Untitled Document
  คณะกรรมการประเมิน Zero Waste School "โรงเรียนปลอดขยะ"
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย "แห่เทียนพรรษา"
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสะท้อนการทำงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง
  สภานักเรียนจัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อสร้างความผูกพันธ์ในสถาบัน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
Untitled Document


Untitled Document

 

 

 

โปรแกรมนิเทศติดตามเชิงระบบแบบ one stop service
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
เลือกข้อมูล   วันที่ เดือน พ.ศ.  
ชั้น นักเรียนหญิง นักเรียนชาย รวม ไม่มา มา
ทั้งหมด ไม่มา มา ทั้งหมด ไม่มา มา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 10 10 0 12 12 0 22 22 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 10 10 0 10 10 0 20 20 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 14 0 11 11 0 25 25 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 10 10 0 13 13 0 23 23 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 6 6 0 12 12 0 18 18 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 11 11 0 8 8 0 19 19 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 20 20 0 13 13 0 33 33 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 14 14 0 15 15 0 29 29 0
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 32 32 0 9 9 0 41 41 0
รวม 127 127 0 103 103 0 230 230 0