PCN school

 
วันที่ 28 กันยายน 2563
เลือกข้อมูล   วันที่ เดือน  
--ไม่มีนักเรียนคนใดเกิดในวันนี้--
นักเรียนที่เกิดในเดือน กันยายน ประกอบด้วย
  นายสุริยา   ศรีโสด
  เกิดวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2544
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายธนารักษ์  ศรีนุกูล
  เกิดวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2544
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายสมเกียรติ  นารินทร์
  เกิดวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2545
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.6/1
  นายเก้าตะวัน  ไวเจริญ
  เกิดวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2545
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.6/1
  นายไกรวิชญ์  ศรีคุ้ม
  เกิดวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.5/1
  นางสาวชลธิดา  โคตรอาสา
  เกิดวันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.5/1
  นางสาวน้ำอ้อย  ศรีละกิจ
  เกิดวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.5/1
  เด็กชายศิวกร  พ่อโคตร
  เกิดวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายนันทวัฒน์  ธงงาม
  เกิดวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.4/1
  เด็กชายไพฑูรย์  สวัสดิ์เอื้อ
  เกิดวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/2
  เด็กหญิงชนิดา  กองอ่อนศรี
  เกิดวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/2
  เด็กหญิงอรกัญญา  ชมมี
  เกิดวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/2
  เด็กหญิงปนัดดา  สมทรง
  เกิดวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/1
  เด็กชายศรันย์  พ่อโคตร
  เกิดวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/1
  เด็กชายสุทธิพงษ์  กองอ่อนศรี
  เกิดวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/2
  เด็กชายสุรพล  เผ่าศรี
  เกิดวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/2
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com