PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150


ประวัติโรงเรียน

 
      โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ 9 ถนน พังโคน-บึงกาฬ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อ 13 มกราคม 2536 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนมีพื้นที่ จำนวน 82 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ห้วยหล่ม

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เดิมเป็นสาขาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เมื่อครั้ง นายโกวิท วรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสามัญศึกษา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในชนบทให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงได้อนุญาตให้ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจัดทำสาขาโรงเรียนขึ้นที่ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ให้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ในนาม โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (สาขาท่าสะอาด)

เมื่อต้นปีการศึกษา 2534 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยนายประยูร ยวนยี ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาในขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้ง นายนิพนธ์ ก้องเวหา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ทำหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา มีหน้าที่กำกับดูแล จัดระบบการศึกษาประสานงานกับชุมชนให้เกิดการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เอี้อประโยชน์ต่อทางราชการ
 
       
       
       
       
       
         
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com