PCN school

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150


 
     


ชาวศธ.ได้เฮ พิษโควิด-19 งดส่งหุ้น/เงินต้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แหล่งที่มา : คม ชัด ลึก  | 14 เมษายน 2563

         
                     นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ และสมาชิกก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยสมาชิกที่สังกัดอยู่ในบางแห่ง ถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือน หรือสมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้จากเงินอื่นๆ มาเสริมสภาพคล่องในครอบครัว ทำให้สมาชิกประสบปัญหาการขาดรายได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนในครอบครัวตนเอง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 จึงมีมติจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กล่าว นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมาชิกสามารถขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นและ/หรือเงินรับแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง คือต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 มีรายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ ที่สำนักงานสหกรณ์ ดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ www.moecoop.com กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อสมาชิกที่ขอผ่อนผัน ลงลายมือชื่อคำยินยอมของผู้ค้ำประกันแต่ละสัญญาและสำเนาบัตรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอผ่อนผันและผู้ค้ำประกัน ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนหนึ่งวัน จะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป (ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) ให้ยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเอกสารตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 ได้ 3 ช่องทางดังนี้ ไปรษณีย์ หรือฝากผู้นำส่ง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากสมาชิกว่า สำหรับการยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสามารถงดส่งหุ้นหรือไม่งดก็ได้ ตามความสมัครใจ และ/หรือ การพักชำระเงินต้น แต่ดอกเบี้ยยังหักตามปกติในแต่ละสัญญาเงินกู้ สมาชิกสามารถของดหักเงินต้นได้ทุกสัญญา หรือบางสัญญาก็ได้ หาก สอ.ศธ.คิดจะช่วยสมาชิกที่ได้ผลกระทบด้านหนี้สินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ขาดรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือนจริง ๆแล้ว ควรที่จะไม่มีการหักดอกหรือพิจารณาลดดอกเบี้ยลงบ้างก็จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง  
         
         
         
         
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com