PCN school


 
 นักเรียนดีศรีประชานิมิต ประจำเดือน มกราคม
 
    8 มกราคม
2562

นางสาวจิตรดา  น้อยทุม
แข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว ม.ปลาย การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  
 
 
 นักเรียนดีศรีประชานิมิต ประจำเดือน พฤษภาคม
 
    15 พฤษภาคม
2562

นางสาวจิตรดา  น้อยทุม
เป็นประธานนักเรียน / รองประธานนักเรียน
รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นายพิทักษ์  ภูมิขันธ์
เป็นคณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นายเอราวัณ  ปัตติ
เป็นคณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นายสมเกียรติ  นารินทร์
เป็นคณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นายอรรถชัย  คนคล่อง
เป็นคณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นายอภิชาติ  วิณโรจน์
เป็นคณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นางสาวธนัญญา  พ่อโคตร
แข่งขันวิชาการระดับสหวิทยาเขต
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นางสาวกาญจนา  คำเจริญ
เป็นคณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นางสาวจันทิมา  วงษ์ธานี
เป็นคณะกรรมการนักเรียน
เลขานุการสภานักเรียน  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นายณัฐวุฒิ  อ่อนจันทึก
เป็นประธานนักเรียน / รองประธานนักเรียน
รองประธานสภานักเรียน คนที่2  
 
    15 พฤษภาคม
2562

นายอภิชัย   วิณโรจน์
เป็นประธานนักเรียน / รองประธานนักเรียน
ประธานสภานักเรียน  
 
 
 นักเรียนดีศรีประชานิมิต ประจำเดือน สิงหาคม
 
    17 สิงหาคม
2562

เด็กหญิงณัฐกมล  ชมมี
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    17 สิงหาคม
2562

เด็กหญิงณัฐธิดา  ชมมี
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    17 สิงหาคม
2562

เด็กหญิงอรกัญญา  ชมมี
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    17 สิงหาคม
2562

เด็กหญิงภูวรินดา  ภูวา
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    17 สิงหาคม
2562

เด็กชายวรากร  กลิ่นบุปผา
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    17 สิงหาคม
2562

นางสาวพัชราภรณ์  กาเผือก
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    17 สิงหาคม
2562

นางสาวพัชริดา  กาเผือก
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    17 สิงหาคม
2562

นายธวัชชัย   สิงห์บัวขาว
ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
    20 สิงหาคม
2562

เด็กชายกฤตภาส  จาบทอง
จิตสาธารณะ
ช่วยจัดสถานที่ ดูแลความสะอาด  
 
    20 สิงหาคม
2562

เด็กชายศรัณย์  เจริญชัย
จิตสาธารณะ
ช่วยจัดสถานที่ ดูแลความสะอาด  
 
    21 สิงหาคม
2562

เด็กหญิงนิตยา  ยนต์ทองหลาง
จิตสาธารณะ
ช่วยครูทำความสะอาด  
 
    21 สิงหาคม
2562

เด็กหญิงปารณีย์  ฟากวิลัย
จิตสาธารณะ
ช่วยครูทำความสะอาด  
 
    21 สิงหาคม
2562

เด็กหญิงสุกัญญา  นันตะไชย
จิตสาธารณะ
ทำความสะอาด  
 
 
 นักเรียนดีศรีประชานิมิต ประจำเดือน ตุลาคม
 
    20 ตุลาคม
2561

นางสาวจิตรดา  น้อยทุม
แข่่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ?หนองคายเกมส์? ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองคาย  
 
    20 ตุลาคม
2561

นางสาวกาญจนา  คำเจริญ
แข่่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ?หนองคายเกมส์? ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองคาย  
 
    20 ตุลาคม
2561

นายเจริญดี  ศรีราช
แข่่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ?หนองคายเกมส์? ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองคาย  
 
 
 นักเรียนดีศรีประชานิมิต ประจำเดือน ธันวาคม
 
    6 ธันวาคม
2561

เด็กหญิงอรัญญา  สายแสง
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  
 
    6 ธันวาคม
2561

เด็กหญิงจุฑารัตน์  กะลีพัด
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  
 
    6 ธันวาคม
2561

เด็กหญิงนิตยา  ยนต์ทองหลาง
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561   
 
    6 ธันวาคม
2561

เด็กหญิงสุกัญญา  นันตะไชย
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561   
 
    6 ธันวาคม
2561

เด็กหญิงณัฐกมล  ชมมี
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561   
 
    6 ธันวาคม
2561

เด็กชายวรากร  กลิ่นบุปผา
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561   
 
    8 ธันวาคม
2561

นางสาวจิตรดา  น้อยทุม
แข่่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 4) ระหว่างวันที่ 7-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดนครพนม  
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com