PCN school
 
 
29
พฤษภาคม
2562
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ บริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
 
 
24
พฤษภาคม
2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
เมษายน
2562
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
 
 
1
มีนาคม
2562
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2561
 
 
15
พฤษภาคม
2562
ตารางสอน
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
สิงหาคม
2562
ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
พฤศจิกายน
2562
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
เมษายน
2562
บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
เมษายน
2560
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี(2559-2562)
ปีการศึกษา 2559
 
 
24
พฤษภาคม
2562
การใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
พฤศจิกายน
2562
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนและผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา 2562
 
 
15
พฤษภาคม
2562
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
 
 
15
พฤษภาคม
2562
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ one stop service
ปีการศึกษา 2562
 
 
30
ตุลาคม
2562
คำสั่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มรุกขนครเกมส์ จ.นครพนม
ปีการศึกษา 2562
 
 
8
พฤศจิกายน
2562
หนังสือร่วมเป็นเกียรติ การให้โอวาทนักกีฬา
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
เมษายน
2563
แผนปฏิบัติการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
 
 
31
มีนาคม
2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
 
 
9
กรกฎาคม
2563
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
 
 
1
กรกฎาคม
2563
โครงสร้างสายงานปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงความคิดเห็น กำกับและติดตามการดำเนินของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
 
5
กันยายน
2563
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
 
 
15
กันยายน
2563
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
ปีการศึกษา 2563
 
 
7
ตุลาคม
2562
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
โครงสร้างสายงานการบริหาร
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ข้อมูลเว็บไซต์ และ facebook โรงเรียน (Social Network)
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563
 
 
16
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ช่องทางบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูล
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ปี 2563 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562
 
 
14
กันยายน
2563
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
ผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
การจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
 
14
กันยายน
2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีการศึกษา 2563
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com