PCN school
 
1
มิถุนายน
2562
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
ปีการศึกษา 2562
สมศ.จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
27
กรกฎาคม
2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science)ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science)ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี
นายณัฐพงษ์ เมืองแทน   นางภานุมาศ พิมโยธา   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
9
กรกฎาคม
2562
การประชุมสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างรากฐานการศึกษาในอนาคต ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562
สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการวางรากฐานการศึกษาในอนาคต
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
15
สิงหาคม
2562
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนของสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้และลดภาระด้านเอกสารอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
15
สิงหาคม
2562
โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านธวัชชัย ศรีทอง ประธานในพิธีได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม บีเค แกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
24
สิงหาคม
2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2562
คุณครูนิยม ศรีนุกูล พร้อมด้วยสภานักเรียนร่วมประชุมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
นายนิยม ศรีนุกูล   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
31
สิงหาคม
2562
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) จ.ขอนแก่น โดยใช้ระบบ 4 CHECKS
นายประสิทธิ์ มายูร   นายนิยม ศรีนุกูล   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
6
สิงหาคม
2562
การประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมการประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
นายนิยม ศรีนุกูล   นายศิวาวุธ วิเวก   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
21
กุมภาพันธ์
2563
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ปีการศึกษา 2562
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดยมีท่านผู้อำนวยการสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นประธาน
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
26
มิถุนายน
2563
การประชุมสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
นายประสิทธิ์ มายูร และนางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย
นายประสิทธิ์ มายูร   นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
3
กันยายน
2563
การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 3 ถึง 6 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
12
กันยายน
2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
นายประสิทธิ์ มายูรและนางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพันล้าน บูทีค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย
นายประสิทธิ์ มายูร   นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
14
กันยายน
2563
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล (Programme for International Assessment : PISA) ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล (Programme for International Assessment : PISA) ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์   นายเจษฎา หอมสมบัติ   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
29
สิงหาคม
2563
อบรม การเงินพัสดุ ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
นางสาวอุมาพร แข่งขัน นางสาวนิภาพร แก่นท้าว และนางภานุมาศ พิมโยธา เข้าร่วมอบรม การเงินพัสดุ , การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังสี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นางสาวอุมาพร แข่งขัน   นางสาวนิภาพร แก่นท้าว   นางภานุมาศ พิมโยธา   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com