PCN school


 
1
มิถุนายน
2562
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
ปีการศึกษา 2562
สมศ.จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
27
กรกฎาคม
2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science)ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science)ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี
นายณัฐพงษ์ เมืองแทน   นางภานุมาศ พิมโยธา   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
9
กรกฎาคม
2562
การประชุมสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างรากฐานการศึกษาในอนาคต ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562
สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการวางรากฐานการศึกษาในอนาคต
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
15
สิงหาคม
2562
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนของสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้และลดภาระด้านเอกสารอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
15
สิงหาคม
2562
โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านธวัชชัย ศรีทอง ประธานในพิธีได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม บีเค แกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
นายประสิทธิ์ มายูร   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
24
สิงหาคม
2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2562
คุณครูนิยม ศรีนุกูล พร้อมด้วยสภานักเรียนร่วมประชุมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
นายนิยม ศรีนุกูล   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
31
สิงหาคม
2562
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) จ.ขอนแก่น โดยใช้ระบบ 4 CHECKS
นายประสิทธิ์ มายูร   นายนิยม ศรีนุกูล   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
6
สิงหาคม
2562
การประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมการประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
นายนิยม ศรีนุกูล   นายฉัตรชัย สุจริต   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com