PCN school
 
ปีการศึกษา 2563 เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  พฤษภาคม
 
  14 พฤษภาคม
2564

ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564
09.00 น.    นายนิยม  ศรีนุกูล ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  มิถุนายน
 
  1 มิถุนายน
2563

เยี่ยมบ้านนักเรียน
09.00 น.    นายนิยม  ศรีนุกูล ผู้บันทึกข้อมูล
 
  17 มิถุนายน
2564

ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัด (ศธ 04312/ว710 ลว. 31 พ.ค. 64)
09.30 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  30 มิถุนายน
2564

การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (ศธ 04312/ว735 ลว. 5 มิ.ย. 64)
09.30 น.    นายสุทธิชัย  โคตาแสง ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กรกฎาคม
 
  1 กรกฎาคม
2563

เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
08.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  มกราคม
 
  31 มกราคม
2564

รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
09.00 น.    นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กุมภาพันธ์
 
  1 กุมภาพันธ์
2564

กำกับติดตามการประเมินทักษะด้านอาชีพ ม.3 และ ม.6 งานแนะแนว
09.00 น.    นายประสิทธิ์  มายูร ผู้บันทึกข้อมูล
 
  15 กุมภาพันธ์
2564

รายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
09.00 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  28 กุมภาพันธ์
2564

ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบระดับสนาม O-NET (ศธ 04251/ว770 ลว. 23 ก.พ. 64)
12.00 น.    นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  8 กุมภาพันธ์
2564

สำรวจความคิดเห็นต่อร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  มีนาคม
 
  12 มีนาคม
2564

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศธ 04251/778 ลว. 23 ก.พ. 64)
12.00 น.    นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ผู้บันทึกข้อมูล
 
  12 มีนาคม
2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียนและการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) (ศธ 04251/ว809 ลว. 25 ก.พ. 64)
09.30 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  15 มีนาคม
2564

รายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
09.00 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  15 มีนาคม
2564

การนิเทศติดตามผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ศธ 04312/005 ลว. 2 มี.ค. 64)
16.30 น.    นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  15 มีนาคม
2564

ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (ศธ 04312/ว029 ลว. 9 มี.ค. 2564)
16.00 น.    นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  16 มีนาคม
2564

รายงานผลการติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 (ศธ 04312/033 ลว. 11 มี.ค. 2564)
16.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  19 มีนาคม
2564

การฝึกอบรมลูกเสือ A.L.T.C (ศธ 04251/733 ลว. 19 ก.พ. 64)
12.00 น.    นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ผู้บันทึกข้อมูล
 
  19 มีนาคม
2564

จัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (ศธ 04348/ว947 ลว. 9 มี.ค. 2564)
16.00 น.    นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  19 มีนาคม
2564

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. (ศธ 04312/036 ลว. 12 มี.ค. 2564)
12.00 น.    นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ผู้บันทึกข้อมูล
 
  19 มีนาคม
2564

เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขต (ศธ 04312/083 ลว. 17 มี.ค. 64)
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  24 มีนาคม
2564

ส่งเอกสารการขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน (ศธ04312/121 ลว. 23 มี.ค. 64)
12.00 น.    นายวัษพล  โยโพธิ์ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  26 มีนาคม
2564

ส่งรายงาน SAR โรงเรียน (ตามหนังสือ ว785 ลว ก.พ.64)
09.00 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  26 มีนาคม
2564

จัดส่งใบเสร็จรับเงินงบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ศธ 04348/ว1150 ลว. 19 มี.ค. 64)
12.00 น.    นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ผู้บันทึกข้อมูล
 
  5 มีนาคม
2564

สำรวจความต้องการใช้ช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการออกอากาศผ่านทีวีดิจิทัล (ศธ 04348/ว779 ลว 23 ก.พ. 64)
12.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  เมษายน
 
  1 เมษายน
2564

รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามแนวทาง Pisa
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  1 เมษายน
2564

การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น(รางวัลเสมาพิทักษ์) (ศธ 04348/870 ลว. 3 มี.ค. 2564)
16.30 น.    นายนิยม  ศรีนุกูล ผู้บันทึกข้อมูล
 
  23 เมษายน
2564

การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบ GPAX OBEC (ศธ 04312/072 ลว. 16 มี.ค
น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  23 เมษายน
2564

การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบ GPAX OBEC (ศธ 04312/072 ลว. 16 มี.ค. 64)
09.30 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  25 เมษายน
2564

การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (ไตรมาสที่2) (ศธ 04312/ว257 ลว. 2 เม.ย. 64)
09.00 น.    นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ผู้บันทึกข้อมูล
 
  30 เมษายน
2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2563 (ศธ 04312/ว026 ลว. 9 มี.ค. 2564)
16.00 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  7 เมษายน
2564

รายงานผลการติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 5 (ศธ 04312/033 ลว. 11 มี.ค. 2564)
16.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com