PCN school


 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  พฤษภาคม
 
  16 พฤษภาคม
2562

เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
08.00 น.    นายนิยม  ศรีนุกูล ผู้บันทึกข้อมูล
 
  21 พฤษภาคม
2562

นักเรียนยื่นคำร้องดำเนินการสอบแก้ตัวและส่งผลการสิบแก้ตัว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  27 พฤษภาคม
2562

ครูประจำวิชาส่งโครงการสอน
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  มิถุนายน
 
  10 มิถุนายน
2562

ยืนยันข้อมูล DMC
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  27 มิถุนายน
2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและส่งเสริมกิจกรรมการห่างไกลยาเสพติด
09.00 น.    นายเจษฎา  หอมสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กรกฎาคม
 
  15 กรกฎาคม
2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย
09.00 น.    นายสุทธิชัย  โคตาแสง ผู้บันทึกข้อมูล
 
  18 กรกฎาคม
2562

สอบวัดผลกลางภาคเรียน
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  19 กรกฎาคม
2562

สอบวัดผลกลางภาคเรียน
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  22 กรกฎาคม
2562

สอบวัดผลกลางภาคเรียน
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  23 กรกฎาคม
2562

บันทึกคะแนน/เวลาเรียน ก่อนกลางภาคและกลางภาค ในระบบ sgs online ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  5 กรกฎาคม
2562

ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  8 กรกฎาคม
2562

ครูส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 1/2562 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  สิงหาคม
 
  19 สิงหาคม
2562

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
9.00 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  21 สิงหาคม
2562

รับการประเมินจากคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  26 สิงหาคม
2562

รับการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
09.00 น.    นางภานุมาศ  พิมโยธา ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กันยายน
 
  16 กันยายน
2562

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2562 ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  20 กันยายน
2562

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  25 กันยายน
2562

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  30 กันยายน
2562

บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลังกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ อ่านคิดวิเคราะห์ฯ ในระบบ sgs online
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  ตุลาคม
 
  10 ตุลาคม
2562

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2562
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  11 ตุลาคม
2562

ปิดภาคเรียนที่ 1
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  7 ตุลาคม
2562

ส่ง ปพ5 ครั้งที่ 2 รูปเล่มรายวิชา
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  พฤศจิกายน
 
  1 พฤศจิกายน
2562

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562
08.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  4 พฤศจิกายน
2562

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
08.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  6 พฤศจิกายน
2562

รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
08.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  ธันวาคม
 
  17 ธันวาคม
2562

รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
09.00 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ผู้บันทึกข้อมูล
 
  19 ธันวาคม
2562

วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2562 มหกรรมกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
09.00 น.    นายนิยม  ศรีนุกูล ผู้บันทึกข้อมูล
 
  23 ธันวาคม
2562

วันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ.2562 กีฬาปาริชาติเกมส์ ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม.21
09.00 น.    นายนิยม  ศรีนุกูล ผู้บันทึกข้อมูล
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com