คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]
  คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]
  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเกษียณายุราชการประจำ ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]