PCN school
 
Untitled Document
[คำสั่ง]    [โปรแกรมการแข่งขัน]    [ระเบียบการแข่งขัน]    [กำหนดการพิธีเปิด]

ลำดับที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญรางวัลรวม
1 ศรีวิไลวิทยา 13 10 2 25
2 ประชานิมิตพิทยานุกูล 13 5 2 20
3 พรเจริญวิทยา 6 0 0 6
4 ภูทอกวิทยา 6 8 2 16
5 ศรีสำราญวิทยาคม 4 7 0 11
6 หนองหัวช้างวิทยา 1 4 0 5

ลำดับที่ รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1 ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
2 ฟุตบอลหญิง ยังไม่มีข้อมูล
3 ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
4 ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
5 ฟุตซอลหญิง ยังไม่มีข้อมูล
6 ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชานิมิตพิทยานุกูล
7 บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
8 บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น พรเจริญวิทยา ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
9 บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
10 บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
11 เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีสำราญวิทยาคม ภูทอกวิทยา ประชานิมิตพิทยานุกูล
12 เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีสำราญวิทยาคม ภูทอกวิทยา
13 เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ภูทอกวิทยา ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
14 เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ประชานิมิตพิทยานุกูล ภูทอกวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
15 เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น ภูทอกวิทยา ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่มีข้อมูล
16 เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูทอกวิทยา ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่มีข้อมูล
17 เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา ภูทอกวิทยา
18 เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ภูทอกวิทยา ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา
19 เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ประชานิมิตพิทยานุกูล ภูทอกวิทยา ศรีวิไลวิทยา
20 เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูทอกวิทยา ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่มีข้อมูล
21 แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น พรเจริญวิทยา ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่มีข้อมูล
22 แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
23 แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
24 แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
25 แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
26 แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
27 แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย พรเจริญวิทยา ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่มีข้อมูล
28 แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
29 แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
30 แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
31 วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น พรเจริญวิทยา ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
32 วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
33 วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย พรเจริญวิทยา ภูทอกวิทยา ประชานิมิตพิทยานุกูล
34 วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย พรเจริญวิทยา ภูทอกวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
35 วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
36 วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่มีข้อมูล
37 วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
38 วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
39 เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีวิไลวิทยา ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่มีข้อมูล
40 เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีสำราญวิทยาคม ภูทอกวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
41 เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา หนองหัวช้างวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
42 เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา ภูทอกวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
43 เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีวิไลวิทยา
44 เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น หนองหัวช้างวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
45 เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา ศรีสำราญวิทยาคม
46 เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา
47 เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีวิไลวิทยา ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่มีข้อมูล
48 เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีสำราญวิทยาคม ภูทอกวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
49 เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา หนองหัวช้างวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
50 เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูทอกวิทยา ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่มีข้อมูล
51 เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ศรีวิไลวิทยา หนองหัวช้างวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
52 เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
53 เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา หนองหัวช้างวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
54 เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีวิไลวิทยา ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
        จำนวนรายการกีฬาทั้งหมด  54    รายการ
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com