PCN school


Untitled Document
จำแนกนักเรียนตามระดับชั้น
รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง รายละเอียด
2014 นางสาว นนธิชา บุตรบุรี ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2015 นางสาว นัยนา ศรีละกิจ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2017 นางสาว ภิรมย์รัตน์ กุณรักษ์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2018 นางสาว จิราพร ปานสงฆ์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2020 นางสาว อสมาภรณ์ สายแสง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2022 นางสาว เปรมฤทัย จันทร์โสม ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2024 นาย สุริยา ศรีโสด ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2027 นาย เขตต์ ศรีไชย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2028 นาย ณัฐวุฒิ เหล่าหอม ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2029 นาย ธีระพงษ์ วงษาจันทร์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2032 นาย นนทวัฒน์ เหลี่ยมสวรรค์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2036 นางสาว ชนากาญ โมคศิริ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2037 นางสาว กิติมา พ่อชมภู ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2038 นางสาว สุภาพร โพธิ์ศรี ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2041 นางสาว ขนิษฐา ลุนบุตร ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2044 นาย เกรียงไกร แหวนแก้ว ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2048 นาย อาทิตย์ ไวเจริญ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2051 นาย อภิเดช อุคำพันธ์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2052 นาย ธนารักษ์ ศรีนุกูล ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2069 นางสาว จิตรดา น้อยทุม ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2070 นางสาว เดือนเพ็ญ นารินทร์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2076 นางสาว วาสนา อยู่แร่ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2080 นาย เจริญดี ศรีราช ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2082 นาย ณัฐพงษ์ อุสสา ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2083 นาย ณัฐวุฒิ อ่อนจันทึก ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2085 นาย ธีรเดช เชิดชู ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2090 นาย ศราวุธ สุขไธสง ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2092 นาย สมเกียรติ นารินทร์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2093 นาย อดิศักดิ์ คะเณวัน ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2095 นาย เอราวัณ ปัตติ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2096 นางสาว กาญจนา คำเจริญ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2097 นางสาว เขมิกา อินทร์อ่อน ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2098 นางสาว ธนัญญา พ่อโคตร ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2100 นางสาว พัชญณิดา ขำคม ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2102 นางสาว สุกัญญา ทองอาจ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2103 นางสาว สุดารัตน์ สีถวาท ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2107 นาย เก้าตะวัน ไวเจริญ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2110 นาย พงศกร พรมสุริย์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2112 นาย วิริยะ คำอั้ว ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2113 นาย ศิริพงษ์ พันธ์เลิศ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2118 นาย อภิชัย วิณโรจน์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2119 นาย อภิชาติ วิณโรจน์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2120 นาย อรรถชัย คนคล่อง ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2125 นาย ไกรวิชญ์ ศรีคุ้ม ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2127 นาย ชัยประวิทย์ ค่าเกวียน ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2128 นาย ณัฐกิตต์ ลือพัฒนกุล ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2129 นาย ณัฐวัฒน์ บุญสงคราม ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2130 นาย ดนุเดช ตะเวียงน่าน ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2132 นาย นนทวัฒน์ แสนทวีสุข ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2134 นาย ศราวุฒิ เชิดชู ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2135 นาย สุรเกียรติ์ ไชยศรี ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2137 นางสาว กาญจนา พ่อตาแสง ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2143 นางสาว เบ็ญจพร สุดี ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2146 นางสาว สิรินญา แสงนนท์ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2149 นางสาว สุภาดา แสงดาว ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2150 นาย จรัส จิตนนท์ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2155 นาย ธวัชชัย สิงห์บัวขาว ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2160 นาย อนุชิต บุญสอน ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2161 นาย เอกรินทร์ คำอ้อ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2162 นางสาว แก้วตา หลวงแก้ว ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2163 นางสาว ชลธิดา โคตรอาสา ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2164 นางสาว นัตติยา สุพร ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2165 นางสาว น้ำอ้อย ศรีละกิจ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2168 นางสาว พัชราภรณ์ กาเผือก ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2169 นางสาว พัชริดา กาเผือก ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2170 นางสาว พัชรินทร์ สุพร ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2172 นางสาว ภาวิณี ขยันวงษ์ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2198 นาย ราชันย์ ขุนตรง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2200 นางสาว ณิชนันทน์ เดชโคบุตร ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2203 นางสาว มณีรัตน์ รอดดี ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2204 เด็กชาย จิรศักดิ์ เพชรโสภา ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2205 เด็กชาย ณัฐชนน ประทาน ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2206 เด็กชาย ภัทรพล แสนอุบล ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2207 เด็กชาย ยศกร เชิดชู ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2208 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ รุ่งเรือง ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2209 เด็กชาย ศิรวิทย์ ชมมี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2210 เด็กชาย ศิวกร พ่อโคตร ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2211 เด็กชาย อนวัทย์ กันฑิศักดิ์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2212 เด็กหญิง กนิษฐา ธะดาดิษฐ์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2215 เด็กหญิง จุฑารัตน์ กะลีพัด ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2216 เด็กหญิง ชนิตา ปานชารี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2218 เด็กหญิง เบญจมาศ ศรีจร ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2219 เด็กหญิง ปุญญารีย์ บุตรแก่นทราย ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2220 เด็กหญิง มะลิวัน เพียงจันทร์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2221 เด็กหญิง อรัญญา สายแสง ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2222 เด็กหญิง อารียา โคตรดี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2223 เด็กชาย กชกร ส่องแสงจันทร์ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2224 เด็กชาย ธนัตถ์ แก่นจันทร์ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2225 เด็กชาย ธิติพนธ์ กุมภิโร ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2226 เด็กชาย นันต์ทชัย เทืองสุข ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2227 เด็กชาย นันทวัฒน์ ธงงาม ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2228 เด็กชาย พิชัยยุทธ ติยะบุตร ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2229 เด็กชาย มหาดไทย พ่อโคตร ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2231 เด็กหญิง กัญญาวีร์ สมมิตร ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2232 เด็กหญิง จิณห์นิภา พ่อโคตร ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2233 เด็กหญิง นิตยา ยนต์ทองหลาง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2234 เด็กหญิง ปารณีย์ ฟากวิลัย ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2236 เด็กหญิง พัชรพร สารคำ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2237 เด็กหญิง พัชรินทร์ ทองบ่อ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2238 เด็กหญิง วรวรรณ วงษ์ทอง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2240 เด็กหญิง สุกัญญา นันตะไชย ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2242 นาย ศุภกิตต์ จันทะมั่น ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2243 นางสาว พรพิมล บัวลอย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2249 เด็กชาย ณัฐดนัย นิลสุข ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2250 เด็กชาย ธนาวุฒิ อาจจะบก ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2251 เด็กชาย ธีรภัทร ชาติวงศ์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2253 เด็กชาย ภัทรดนัย มีศิริ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2254 เด็กชาย วีระพล ศรีนุกูล ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2255 เด็กชาย ศุกร์ตินนท์ จารย์โพธิ์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2256 เด็กชาย อดิเทพ สุยราช ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2258 เด็กหญิง จัสมิน ผาทุม ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2259 เด็กหญิง ณัชชา คุณแสนใส ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2260 เด็กหญิง ณัฐกมล ชมมี ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2261 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชมมี ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2262 เด็กหญิง ณัฐวิญา ประสานสุข ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2263 เด็กหญิง นันทิดา เผ่าศรี ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2265 เด็กหญิง ปิยะวรรณ สีเขียว ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2266 เด็กหญิง พนิดา จรุงพันธ์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2267 เด็กหญิง พัชณีภรณ์ โคตรภักดี ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2268 เด็กหญิง ภัทรพร หลวงแก้ว ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2269 เด็กหญิง มาลิกา ยะตะโคตร ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2270 เด็กหญิง สุตาภัทร ฝั่งซ้าย ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2271 เด็กหญิง อภิญญา อรุณา ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2272 เด็กหญิง อริสรา ทนทอง ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2274 เด็กชาย จักรพันธ์ วงศ์ทอง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2275 เด็กชาย เจษฎา ภูหงษ์สูง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2277 เด็กชาย ไพฑูรย์ สวัสดิ์เอื้อ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2279 เด็กชาย วรากร กลิ่นบุปผา ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2280 เด็กชาย ศรัณย์ เจริญชัย ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2281 เด็กชาย สิทธิชัย เสกเหมาะ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2282 เด็กชาย อนันญา สุวรรณจันทร์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2283 เด็กหญิง เตชินี การุณ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2284 เด็กหญิง จินต์จุฑา เคนคำภา ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2285 เด็กหญิง ชนัษฐา พันธ์เลิศ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2286 เด็กหญิง ชนิดา กองอ่อนศรี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2287 เด็กหญิง ชลธิชา ไตรธิเลน ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2288 เด็กหญิง ณัฐนารี แก้วก้อง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2289 เด็กหญิง นริสรา บูรณทอง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2290 เด็กหญิง ภูวรินดา ภูวา ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2291 เด็กหญิง ศิรภัสสร แซงสว่าง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2292 เด็กหญิง สุพิชชา กระแสสิงห์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2293 เด็กหญิง อรกัญญา ชมมี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2294 เด็กหญิง อรปรียา ด้วงคำ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2295 เด็กหญิง อาภัสรา สืบศรี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2296 นางสาว จันทิมา วงษ์ธานี ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2297 นางสาว นภารัตน์ ชัยต้นเทือก ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2299 นาย พิทักษ์ ภูมิขันธ์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2302 นางสาว อภิญญา วรศิริ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2306 นางสาว อาทีน้า สังกิจ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2309 เด็กหญิง รุ่งอรุณ ต้นกัญญา ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2310 เด็กหญิง ขวัญจิรา เผ่าศรี ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2311 เด็กหญิง พรทิพย์ เสนเพ็ง ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2312 เด็กหญิง ปาริฉัตต์ แสงรุ่ง ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2313 เด็กหญิง จีรนันท์ จิตมาต ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2314 เด็กหญิง จินตนา นันตะไชย ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2315 เด็กหญิง อรปรียา โคตรรักษา ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2316 เด็กหญิง ปนัสยา หนองนำ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2317 เด็กชาย ธัญพักตร์ พลวงค์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2318 เด็กหญิง ปนัดดา สมทรง ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2319 เด็กชาย ยศธชัย อัตตพิมพ์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2320 เด็กชาย ธีรภัทร์ จารุจินดา ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2321 เด็กชาย กายสิทธิ์ พิลาวงค์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2322 เด็กชาย ศรันย์ พ่อโคตร ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2323 เด็กชาย ประกาศิต วิณโรจน์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2324 เด็กชาย อาทิตย์ สุขอำไพ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2325 เด็กชาย จิณณวัตร วรรณชู ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2326 เด็กชาย ดนุสรณ์ แวงวัน ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2327 เด็กชาย จิรานุวัฒน์ พิมมะศร๊ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2328 เด็กชาย ธนกร อุคำพันธ์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2329 เด็กหญิง นารีเนตร ขันเงิน ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2330 เด็กหญิง ลินดา ชาภูมี ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2331 เด็กหญิง ศศิธร ธัญญะรักษ์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2332 เด็กหญิง วรรณศิริ วงษ์ศรีแก้ว ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2333 เด็กหญิง ศิริวารีรัตน์ ศรีแก้ว ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2334 เด็กหญิง ปภาวดี ทองอาจ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2335 เด็กหญิง เบญจทิพย์ สังข์ขาว ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2336 เด็กชาย ชนาธิป ชาติจันทึก ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2337 เด็กหญิง ธัญจิรา คงพันธ์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2338 เด็กหญิง อริษา บุญสอน ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2339 เด็กชาย กฤตภาส จาบทอง ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2340 เด็กชาย สุทธิพงษ์ กองอ่อนศรี ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2341 เด็กชาย จีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2342 เด็กชาย นนทกร วิชาผง ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2343 เด็กชาย วัชรพล อามาตย์มนตรี ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2344 เด็กชาย หาญณรงค์ ใยโพธิ์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2345 เด็กชาย สิทธิชัย วงค์ศรีชา ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2346 เด็กชาย ศุภวุฒ พันธ์วิริยะกุล ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2347 เด็กชาย เอกธวุฒิ ปัตติ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2348 เด็กชาย สุรพล เผ่าศรี ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2349 นาย กิตติศักดิ์ อุปชัย ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2350 เด็กหญิง จรรยา ภูหน่วยหนา ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        จำนวนนักเรียนทั้งหมด  191    คน
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com