PCN school
 
Untitled Document
 [คณิตศาสตร์]   [ภาษาไทย]   [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]   [ภาษาต่างประเทศ]   [การงานอาชีพและเทคโนโลยี]   [สุขศึกษาและพลศึกษา]   [วิทยาศาสตร์]   [ศิลปะ] 
 [งานวิชาการ]   [งานบุคคล]   [งานงบประมาณ]   [งานบริหารทั่วไป] 
 [ไม่มีวิทยฐานะ]   [ครูชำนาญการ]   [ครูชำนาญการพิเศษ]   [รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ]   [ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ] 
 [มหาวิทยาลัยขอนแก่น]   [มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]   [มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]   [มหาวิทยาลัยรามคำแหง]   [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]   [มหาวิทยาลัยนครพนม]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์] 
 [จันทร์]   [อังคาร]   [พุธ]   [พฤหัสบดี]   [ศุกร์] 
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
21 นาย สุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
2 นาย ประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
3 นาย ฉัตรชัย สุจริต ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
4 นาง ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
5 นาย สุทธิชัย โคตาแสง ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
6 นาย นิยม ศรีนุกูล ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
7 นางสาว อุมาพร แข่งขัน ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
8 นางสาว นิภาพร แก่นท้าว ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
9 จ่าสิบเอก จักราชัย คุณสมบัติ ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
11 นางสาว อมรรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
14 นาย สุรศักดิ์ จันทรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
15 นาย บัวพันธ์ อัตพิมพ์ ลูกจ้างประจำ คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
18 นางสาว อรทัย ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
19 นาย สิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ครูผู้ช่วย คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
20 นาย วัษพล โยโพธิ์ ครูผู้ช่วย คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
        จำนวนบุคลากรทั้งหมด  13    คน
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com