HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่    <>    24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564    <>    24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
PRACHANIMITPITTAYANUKUL Untitled Document
Untitled Document
 
   
   
      ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices     เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน  
      ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     การอบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA  
      VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร 26 มี.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 63  
      VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563 ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  
   
 
 
  1. เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564
2. เด็กชายสิทธิชัย วงค์ศรีชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564
3. เด็กชายสิทธิชัย วงค์ศรีชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทไหมหลืบ
4. เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทไหมหลืบ
1. นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564
2. คุณครูณัฐฏฺิมา ศรีพรหมษา ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คุณครูอุมาพร แข่งขัน ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คุณครูนิยม ศรีนุกูล ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
 
   
   
   
 
 
  1. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564
2. นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564
3. รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2562

1. ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
2. ผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม โครงการประเมินเว็บไซต์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
3. สนับสนุนการจัดงานการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด
4. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
 
   
   
   
 
        ด้านความประพฤติ


             
             นายธวัชชัย
             สิงห์บัวขาว
             ชั้น ม.5/1
 
        ด้านความประพฤติ


             
             นางสาวพัชริดา
             กาเผือก
             ชั้น ม.5/1
 
             ทำดีมีรอยยิ้ม


             
             นางสาวกาญจนา
             คำเจริญ
             ชั้น ม.6/1
 
             ทำดีมีรอยยิ้ม


             
             นางสาวจิตรดา
             น้อยทุม
             ชั้น ม.6/1
 
ดูทั้งหมด                                                                                                                                                                                    ดูทั้งหมด
 
 
  1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
2. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต แนะแนวการศึกษาต่อ
3. มหาวิทยาลัยนครพนม แนะแนวการศึกษาต่อ
4. โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล แนะแนวศึกษาต่อ
1. คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน
2. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
3. นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
4. นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
 
   
   
   
 
 
   
 
       
5 กันยายน 2565 - ม.สวนดุสิต เผยปฏิทิน TCAS66 พร้อมแผนการรับ 44 หลักสูตร รวมกว่า 4,050 ที่นั่ง
แหล่งที่มา :   DeK-D
5 กันยายน 2565 - สอบครูผู้ช่วย ว16 (กรณีพิเศษ) ช่วงเดือนพ.ย.หรือธ.ค.นี้ ตำแหน่งว่าง 5,000 อัตรา
แหล่งที่มา :   ครูวันดี
     
   
   
   
   
     
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที
แหล่งที่มา :  DeK-D
  28 มิถุนายน 2563 - ร้อง รมว.ศึกษาฯ ขอให้ขยายเวลารับสมัคร ครูผู้ช่วย-กศจ.ทั่วประเทศ
แหล่งที่มา :   คม ชัด ลึก
14 เมษายน 2563 - ชาวศธ.ได้เฮ พิษโควิด-19 งดส่งหุ้น/เงินต้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แหล่งที่มา :   คม ชัด ลึก
 
     
       
report
tell
order
 
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กันยายน
15
กันยายน
2565

รับการประเมิน OIT online โครงการโรงเรียนสุจริต
9.00 น.    นายฉัตรชัย  สุจริต  ผู้บันทึกข้อมูล
28
กันยายน
2565

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 25-30 กันยายน พ.ศ.2565
9.00 น.    นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์  ผู้บันทึกข้อมูล
9
กันยายน
2565

โครงการเปิดโลกวิชาการ
8.30 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน  ผู้บันทึกข้อมูล
     
มกราคม
กรกฎาคม  
   
สิงหาคม  
   
มีนาคม
กันยายน  
   
เมษายน
ตุลาคม  
   
พฤศจิกายน  
   
มิถุนายน
ธันวาคม  
     
             
Untitled Document
 
การเลี้ยงปลาน้ำจืด     ทำงานอย่างไรให้ Happy     เคล็ดลับเรียนเก่ง     พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)     ผักสวนครัวเงินล้าน     ศรีปราชญ์(ฉบับการ์ตูน)     พระสุธน-มโนราห์(ฉบับการ์ตูน)     พระนเรศวรมหาราช(ฉบับการ์ตูน)
 
 
นางสิบสอง(ฉบับการ์ตูน)    easy ShetchUP8 2nd edition     Illustrator CC     คู่มือสร้างเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshops     Dreamweaver CS6 Profesional Guide ฉบับสทบูรณ์     Quick Math สรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย     100 วิทยาศาสตร์น่ารู้     เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะน่ารู้
 
ไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปี DINOSAUR    80 วันรอบโลก     อาหารเจเพื่อสุขภาพ     ลดทุกริ้วรอยด้วยธรรมชาติบำบัด
   
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com