PRACHANIMITPITTAYANUKUL
   
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
เลือกข้อมูล   วันที่ เดือน  
--ไม่มีนักเรียนคนใดเกิดในวันนี้--
นักเรียนที่เกิดในเดือน ตุลาคม ประกอบด้วย
  นายเขตต์  ศรีไชย
  เกิดวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นางสาวพัชญณิดา  ขำคม
  เกิดวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายชัยประวิทย์  ค่าเกวียน
  เกิดวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นางสาวสิรินญา  แสงนนท์
  เกิดวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายธวัชชัย   สิงห์บัวขาว
  เกิดวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายอนุชิต  บุญสอน
  เกิดวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นางสาวเบญจมาศ  ศรีจร
  เกิดวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.6/1
  เด็กหญิงจิณห์นิภา  พ่อโคตร
  เกิดวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  เด็กชายธนาวุฒิ  อาจจะบก
  เกิดวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/1
  เด็กชายธีรภัทร   ชาติวงศ์
  เกิดวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/1
  เด็กชายศุกร์ตินนท์  จารย์โพธิ์
  เกิดวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/1
  เด็กหญิงณัฐวิญา  ประสานสุข
  เกิดวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/1
  เด็กหญิงนันทิดา  เผ่าศรี
  เกิดวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/1
  เด็กชายสิทธิชัย  เสกเหมาะ
  เกิดวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/2
  นางสาวจันทิมา  วงษ์ธานี
  เกิดวันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายพิทักษ์  ภูมิขันธ์
  เกิดวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  เด็กหญิงอรปรียา  โคตรรักษา
  เกิดวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/1
  เด็กชายอาทิตย์  สุขอำไพ
  เกิดวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/1
  เด็กชายสิทธิชัย  วงค์ศรีชา
  เกิดวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/2
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com