HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่    <>    24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564    <>    24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150


 
     


ชาวศธ.ได้เฮ พิษโควิด-19 งดส่งหุ้น/เงินต้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แหล่งที่มา : |  คม ชัด ลึก  14 เมษายน 2563   [ดูรูปทั้งหมด]
         
                      นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ และสมาชิกก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยสมาชิกที่สังกัดอยู่ในบางแห่ง ถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือน หรือสมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้จากเงินอื่นๆ มาเสริมสภาพคล่องในครอบครัว ทำให้สมาชิกประสบปัญหาการขาดรายได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนในครอบครัวตนเอง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 จึงมีมติจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กล่าว นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมาชิกสามารถขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นและ/หรือเงินรับแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง คือต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 มีรายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ ที่สำนักงานสหกรณ์ ดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ www.moecoop.com กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อสมาชิกที่ขอผ่อนผัน ลงลายมือชื่อคำยินยอมของผู้ค้ำประกันแต่ละสัญญาและสำเนาบัตรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอผ่อนผันและผู้ค้ำประกัน ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนหนึ่งวัน จะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป (ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) ให้ยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเอกสารตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 ได้ 3 ช่องทางดังนี้ ไปรษณีย์ หรือฝากผู้นำส่ง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากสมาชิกว่า สำหรับการยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสามารถงดส่งหุ้นหรือไม่งดก็ได้ ตามความสมัครใจ และ/หรือ การพักชำระเงินต้น แต่ดอกเบี้ยยังหักตามปกติในแต่ละสัญญาเงินกู้ สมาชิกสามารถของดหักเงินต้นได้ทุกสัญญา หรือบางสัญญาก็ได้ หาก สอ.ศธ.คิดจะช่วยสมาชิกที่ได้ผลกระทบด้านหนี้สินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ขาดรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือนจริง ๆแล้ว ควรที่จะไม่มีการหักดอกหรือพิจารณาลดดอกเบี้ยลงบ้างก็จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง
[ดูทั้งหมด]   [กลับหน้าแรก]
 
         
   
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com