HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่    <>    24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564    <>    24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
ปีการศึกษา  เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
  1
5
กันยายน
2565
คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  2
8
กันยายน
2565
คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  3
2
กันยายน
2565
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเกษียณายุราชการประจำ ปีงบประมาณ 2565
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเกษียณายุราชการประจำ ปีงบประมาณ 2565
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  4
1
ตุลาคม
2563
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  5
31
สิงหาคม
2565
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  6
17
พฤษภาคม
2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  7
14
กันยายน
2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  8
14
กันยายน
2563
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  9
14
กันยายน
2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงความคิดเห็น กำกับและติดตามการดำเนินของสถานศึกษา
จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ  
 
  10
14
กันยายน
2563
ช่องทางบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูล
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ช่องทางบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูล
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  11
14
กันยายน
2563
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  12
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  13
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  14
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  15
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  16
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  17
14
กันยายน
2563
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  18
14
กันยายน
2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีการศึกษา 2563
นางภานุมาศ พิมโยธา  
 
  19
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นางภานุมาศ พิมโยธา  
 
  20
16
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]

นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  21
14
กันยายน
2563
บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  22
14
กันยายน
2563
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  23
14
กันยายน
2563
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  24
14
กันยายน
2563
ข้อมูลเว็บไซต์ และ facebook โรงเรียน (Social Network)
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ข้อมูลเว็บไซต์ และ facebook โรงเรียน (Social Network)
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  25
14
กันยายน
2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  27
14
กันยายน
2563
โครงสร้างสายงานการบริหาร
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
โครงสร้างสายงานการบริหาร
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  28
14
กันยายน
2563
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  29
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  30
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  31
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  32
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  33
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  34
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  35
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  36
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  37
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  38
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  39
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  40
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  41
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  42
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  43
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  44
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  45
7
ตุลาคม
2562
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  46
15
กันยายน
2563
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  47
5
กันยายน
2563
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  48
1
กรกฎาคม
2563
โครงสร้างสายงานปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
โครงสร้างสายงานปีการศึกษา 2563
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  49
9
กรกฎาคม
2563
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นางสาวนิภาพร แก่นท้าว  
 
  50
8
พฤศจิกายน
2562
หนังสือร่วมเป็นเกียรติ การให้โอวาทนักกีฬา
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
หนังสือร่วมเป็นเกียรติ การให้โอวาทนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มรุกขนครเกมส์ จ.นครพนม
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  51
30
ตุลาคม
2562
คำสั่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มรุกขนครเกมส์ จ.นครพนม
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มรุกขนครเกมส์ จ.นครพนม
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  52
15
พฤษภาคม
2562
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ one stop service
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ one stop service
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  53
15
พฤษภาคม
2562
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  54
1
พฤศจิกายน
2562
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนและผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนและผลงานที่ภาคภูมิใจ
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  55
24
พฤษภาคม
2562
การใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  56
1
เมษายน
2562
บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
บทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  57
1
พฤศจิกายน
2562
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ  
 
  58
1
สิงหาคม
2562
ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
เตรียมสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562
จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ  
 
  59
15
พฤษภาคม
2562
ตารางสอน
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นายเจษฎา หอมสมบัติ  
 
  60
1
มีนาคม
2562
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2561 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  61
1
เมษายน
2562
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
SAR ปีการศึกษา 2561
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  62
29
พฤษภาคม
2562
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ บริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]

นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  63
24
พฤษภาคม
2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com