HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566    <>    30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565    <>    16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
ปีการศึกษา  เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
  1
16
พฤษภาคม
2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
  2
3
มกราคม
2566
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  3
9
กันยายน
2565
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรท่งการศึกษา
 
  4
9
กันยายน
2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  5
9
กันยายน
2565
แนวทางการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แนวทางการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  6
9
กันยายน
2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  7
9
กันยายน
2565
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2561
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2561
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  8
9
กันยายน
2565
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  9
2
กันยายน
2565
แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถโรงเรียน
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถโรงเรียน
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  10
2
กันยายน
2565
แบบบันทึกขอใช้อาคารสถานที่
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แบบบันทึกขอใช้อาคารสถานที่
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  11
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  12
2
กันยายน
2565
ขั้นตอนกระบวนการยืมเงินราชการ
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ขั้นตอนกระบวนการยืมเงินราชการ
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  13
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คู่มือแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  14
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คู่มือแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  15
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติในการย้ายและขอหนังสือรับรอง
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คู่มือแนวปฏิบัติในการย้ายและขอหนังสือรับรอง
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  16
2
กันยายน
2565
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  17
31
สิงหาคม
2565
คู่มือ PDPA(Personal Data Protection Act) สำหรับประชาชน
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คู่มือ PDPA(Personal Data Protection Act) สำหรับประชาชน
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  18
31
สิงหาคม
2565
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  19
31
สิงหาคม
2565
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  20
14
กันยายน
2563
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  21
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  22
14
กันยายน
2563
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  23
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  24
14
กันยายน
2563
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  
     
   
  16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  
     
   
  นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY  
     
   
  2 สิงหาคม 2566 - รวมให้แล้ว 80 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรัฐ! เซฟไว้เลย ไม่ต้องจำ ใช้สมัคร-เช็กผลสอบ  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com