HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566    <>    30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565    <>    16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
ปีการศึกษา  เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
  1
22
มีนาคม
2566
ส่งเบิกเงินจัดจ้างปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ส่งเบิกเงินจัดจ้างปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 
  2
7
สิงหาคม
2566
รายงานผลประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  3
27
กรกฎาคม
2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
  4
16
พฤษภาคม
2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
  5
29
มิถุนายน
2566
รายงานการเยี่ยมบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการเยี่ยมบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2566 ครูที่ปรึกษา นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน
นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน  
 
  6
7
กรกฎาคม
2566
รายงานระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  7
9
กันยายน
2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  8
9
กันยายน
2565
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  9
3
มิถุนายน
2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
นายสุทธิชัย โคตาแสง  
 
  10
7
ตุลาคม
2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
นายสุทธิชัย โคตาแสง  
 
  11
21
มีนาคม
2565
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  12
1
พฤศจิกายน
2564
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  13
1
กรกฎาคม
2565
รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  14
1
พฤษภาคม
2565
รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  15
22
มีนาคม
2565
รายงานการสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  16
1
กันยายน
2565
รายงานการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  17
5
สิงหาคม
2565
รายงานผลการติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลการติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY 2565
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  18
1
กุมภาพันธ์
2564
รายงานผลการดำเนินงาน การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลการดำเนินงาน การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  19
2
กันยายน
2565
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วม
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  20
1
กรกฎาคม
2565
รายงานการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
เอกสารจ้างซ่อมรถโรงเรียน ทะเบียน 80-4628 บึงกาฬ
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  21
2
กันยายน
2565
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  22
2
กันยายน
2565
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  23
18
กรกฎาคม
2565
รายงานค่าสาธารณูปโภค
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานค่าสาธารณูปโภค
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  24
1
กันยายน
2565
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาแบบ ONE STOP SERVICE
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาแบบ ONE STOP SERVICE
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  25
3
มีนาคม
2565
รายงานการดำเนินงานพาน้องกลับมาเรียน
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการดำเนินงานพาน้องกลับมาเรียน
นางสาวนิภาพร แก่นท้าว  
 
  26
3
มีนาคม
2565
รายงานการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  27
31
สิงหาคม
2565
รายงานควบคุมภายใน
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานควบคุมภายใน
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  28
14
กันยายน
2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  29
14
กันยายน
2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  30
14
กันยายน
2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  31
14
กันยายน
2563
การจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  32
14
กันยายน
2563
ผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  33
14
กันยายน
2563
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  34
14
กันยายน
2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  35
14
กันยายน
2563
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ปี 2563 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  
     
   
  16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  
     
   
  นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY  
     
   
  2 สิงหาคม 2566 - รวมให้แล้ว 80 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรัฐ! เซฟไว้เลย ไม่ต้องจำ ใช้สมัคร-เช็กผลสอบ  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com