HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566    <>    30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565    <>    16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
ปีการศึกษา  เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
  1
14
กันยายน
2565
คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน ณ ห้องประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา  
 
  2
31
สิงหาคม
2565
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพมหานคร
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์  
 
  3
12
กรกฎาคม
2565
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ วิถีอนาคต วันที่ 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  4
1
ธันวาคม
2564
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2564 โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  5
29
สิงหาคม
2563
อบรม การเงินพัสดุ ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นางสาวอุมาพร แข่งขัน นางสาวนิภาพร แก่นท้าว และนางภานุมาศ พิมโยธา เข้าร่วมอบรม การเงินพัสดุ , การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังสี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นางสาวอุมาพร แข่งขัน   นางสาวนิภาพร แก่นท้าว   นางภานุมาศ พิมโยธา  
 
  6
14
กันยายน
2563
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล (Programme for International Assessment : PISA) ปีการศึกษา 2563
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล (Programme for International Assessment : PISA) ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์   นายเจษฎา หอมสมบัติ  
 
  7
12
กันยายน
2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นายประสิทธิ์ มายูรและนางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพันล้าน บูทีค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย
นายประสิทธิ์ มายูร   นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  8
3
กันยายน
2563
การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 3 ถึง 6 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  9
26
มิถุนายน
2563
การประชุมสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นายประสิทธิ์ มายูร และนางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย
นายประสิทธิ์ มายูร   นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  10
21
กุมภาพันธ์
2563
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดยมีท่านผู้อำนวยการสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นประธาน
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  11
6
สิงหาคม
2562
การประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมการประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
นายนิยม ศรีนุกูล   นายศิวาวุธ วิเวก  
 
  12
31
สิงหาคม
2562
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) จ.ขอนแก่น โดยใช้ระบบ 4 CHECKS
นายประสิทธิ์ มายูร   นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  13
24
สิงหาคม
2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
[ดูรูปทั้งหมด]

ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คุณครูนิยม ศรีนุกูล พร้อมด้วยสภานักเรียนร่วมประชุมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
  14
15
สิงหาคม
2562
โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านธวัชชัย ศรีทอง ประธานในพิธีได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม บีเค แกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  15
15
สิงหาคม
2562
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนของสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้และลดภาระด้านเอกสารอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ  
 
  16
1
มิถุนายน
2562
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
สมศ.จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  17
27
กรกฎาคม
2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science)ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science)ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี
นายณัฐพงษ์ เมืองแทน   นางภานุมาศ พิมโยธา  
 
  18
9
กรกฎาคม
2562
การประชุมสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างรากฐานการศึกษาในอนาคต ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการวางรากฐานการศึกษาในอนาคต
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  
     
   
  16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  
     
   
  นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY  
     
   
  2 สิงหาคม 2566 - รวมให้แล้ว 80 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรัฐ! เซฟไว้เลย ไม่ต้องจำ ใช้สมัคร-เช็กผลสอบ  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com