HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566    <>    30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565    <>    16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
ปีการศึกษา  เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
  1
4
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 5 วรรณคดีมรดก
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 5 วรรณคดีมรดก
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  1
4
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 5 วรรณคดีมรดก
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 5 วรรณคดีมรดก
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  2
3
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 4 ภาษาในการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 4 ภาษาในการสื่อสาร
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  2
3
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 4 ภาษาในการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 4 ภาษาในการสื่อสาร
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  3
1
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ท21102 หน่วยที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา 1
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ท21102 หน่วยที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา 1
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  3
1
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ท21102 หน่วยที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา 1
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ท21102 หน่วยที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา 1
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  4
5
พฤศจิกายน
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  4
5
พฤศจิกายน
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข  
 
  5
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายศิวาวุธ วิเวก  
 
  6
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายศิวาวุธ วิเวก  
 
  7
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายศิวาวุธ วิเวก  
 
  8
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายศิวาวุธ วิเวก  
 
  9
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายศิวาวุธ วิเวก  
 
  10
9
พฤศจิกายน
2561
แผนการจัดการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา รหัส ว312 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256142
ปีการศึกษา 2561 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คุณครูอุมาพร แข่งขัน ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา รหัส ว312 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256142
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  11
15
พฤษภาคม
2562
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
คุณครูอุมาพร แข่งขัน ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  30 มกราคม 2566 - นางสาวสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  
     
   
  16 มกราคม 2566 - นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ได้รับรางวัล ครูดีศรีเซกา เนื่องในวันครูอำเภอเซกา ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  10 เมษายน 2566 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มี่ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD ระดับ ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  
     
   
  นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY  
     
   
  2 สิงหาคม 2566 - รวมให้แล้ว 80 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรัฐ! เซฟไว้เลย ไม่ต้องจำ ใช้สมัคร-เช็กผลสอบ  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  27 กรกฎาคม 2566 - สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com