HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่    <>    24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564    <>    24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
  1
29
พฤษภาคม
2562
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ บริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  2
23
กรกฎาคม
2562
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แนะแนว
 
  3
24
พฤษภาคม
2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  4
1
มิถุนายน
2562
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  5
27
กรกฎาคม
2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science)ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  6
9
กรกฎาคม
2562
การประชุมสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างรากฐานการศึกษาในอนาคต ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  7
15
กรกฎาคม
2562
สืบสานประเพณีไทย
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  8
1
กรกฎาคม
2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  9
20
มิถุนายน
2562
การพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  10
27
มิถุนายน
2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย รวมใจต้านภัยยาเสพติด
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  11
21
พฤษภาคม
2562
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  12
15
สิงหาคม
2562
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  13
15
สิงหาคม
2562
โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  14
8
กรกฎาคม
2562
โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล แนะแนวศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แนะแนว
 
  15
12
กรกฎาคม
2562
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  16
6
สิงหาคม
2562
การประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  17
16
สิงหาคม
2562
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  18
17
สิงหาคม
2562
ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาดประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  19
19
สิงหาคม
2562
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  20
21
สิงหาคม
2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล รับการประเมินจากคณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  21
24
สิงหาคม
2562
คุณครูนิยม ศรีนุกูล พร้อมด้วยสภานักเรียนร่วมประชุมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  22
16
สิงหาคม
2562
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าสะอาดเกม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  23
26
สิงหาคม
2562
รับการประเมินห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  24
29
มีนาคม
2562
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR)
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
 
  25
24
สิงหาคม
2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  26
31
สิงหาคม
2562
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  27
15
พฤษภาคม
2562
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  28
9
พฤศจิกายน
2561
แผนการจัดการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา รหัส ว312 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256142
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  29
6
สิงหาคม
2562
การประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  30
29
มีนาคม
2562
คุณครูอุมาพร แข่งขัน ส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) รายบุคคลประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
 
  31
4
กันยายน
2562
รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักพระพุทธศาสนา จ.บึงกาฬ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  32
8
ธันวาคม
2557
นักเรียนได้รับรางวัลเรียนทอง การแข่งขันกิจกรรมเล่านิทาน ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ จังหวัดสกลนคร
ปีการศึกษา 2557
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  33
8
ธันวาคม
2557
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครพนม
ปีการศึกษา 2557
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  34
7
ธันวาคม
2559
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  35
20
ธันวาคม
2560
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  36
20
ธันวาคม
2560
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  37
20
ธันวาคม
2560
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  37
20
ธันวาคม
2560
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  38
20
ธันวาคม
2560
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  38
20
ธันวาคม
2560
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  39
6
ธันวาคม
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  39
6
ธันวาคม
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  39
6
ธันวาคม
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  39
6
ธันวาคม
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  39
6
ธันวาคม
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  39
6
ธันวาคม
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  40
6
ธันวาคม
2561
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  40
6
ธันวาคม
2561
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  40
6
ธันวาคม
2561
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  41
12
กันยายน
2562
คณะครู นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  42
12
กันยายน
2562
อบรมโครงการพยัคฆ์พิทักษ์สงคราม ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  43
19
สิงหาคม
2562
สรุปโครงการทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : สรุปโครงการ
 
  44
21
กันยายน
2562
นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่าย ลูกเสือ-เนตรนารี แกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  44
21
กันยายน
2562
นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่าย ลูกเสือ-เนตรนารี แกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  45
20
กันยายน
2562
นักเรียนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  46
24
กันยายน
2562
นักเรียนร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  47
1
กรกฎาคม
2562
สรุปโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : สรุปโครงการ
 
  48
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  49
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  50
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  51
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  52
23
กันยายน
2562
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  53
12
กันยายน
2562
นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับจังหวัด
 
  54
12
กันยายน
2562
นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับจังหวัด
 
  55
1
เมษายน
2562
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  56
1
มีนาคม
2562
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  57
15
พฤษภาคม
2562
ตารางสอน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  58
1
สิงหาคม
2562
ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  59
1
กันยายน
2562
นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับจังหวัด
 
  60
1
กันยายน
2562
นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับจังหวัด
 
  61
1
พฤศจิกายน
2562
นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับเขตพื้นที่
 
  62
1
พฤศจิกายน
2562
นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับเขตพื้นที่
 
  63
1
พฤศจิกายน
2562
นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับเขตพื้นที่
 
  64
1
พฤศจิกายน
2562
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  65
1
เมษายน
2562
บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  66
1
เมษายน
2563
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
  67
24
พฤษภาคม
2562
การใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  68
1
พฤศจิกายน
2562
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนและผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  69
15
พฤษภาคม
2562
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  70
15
พฤษภาคม
2562
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ one stop service
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  71
30
ตุลาคม
2562
คำสั่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มรุกขนครเกมส์ จ.นครพนม
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  72
8
พฤศจิกายน
2562
หนังสือร่วมเป็นเกียรติ การให้โอวาทนักกีฬา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  73
6
พฤศจิกายน
2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  74
6
ธันวาคม
2562
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  75
12
ธันวาคม
2562
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  76
12
ธันวาคม
2562
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  77
12
ธันวาคม
2562
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  78
19
ธันวาคม
2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  79
28
พฤศจิกายน
2562
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  80
3
มกราคม
2563
กิจกรรมวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  81
6
กุมภาพันธ์
2563
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  82
18
กุมภาพันธ์
2563
กิจกรรมทัศนศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  83
21
กุมภาพันธ์
2563
แนะแนวการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  84
5
มีนาคม
2563
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  85
12
ธันวาคม
2562
เด็กชายอนัญญา สุวรรณจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  86
12
ธันวาคม
2562
เด็กชายศุภวุฒ พันธ์วิริยะกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  87
12
ธันวาคม
2562
นางสาวจันทิมา วงษ์ธานีได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  88
12
ธันวาคม
2562
นางสาวธนัญญา พ่อโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  89
12
ธันวาคม
2562
นางสาววาสนา อยู่แร่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  90
12
ธันวาคม
2562
นางสาวสุกัญญา ทองอาจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  91
12
ธันวาคม
2562
นางสาวอาทีน้า สังกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  92
12
ธันวาคม
2562
นางสาวเดือนเพ็ญ นารินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  93
12
ธันวาคม
2562
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กะลีพัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  94
12
ธันวาคม
2562
เด็กหญิงณัฐกมล ชมมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  95
12
ธันวาคม
2562
เด็กหญิงนิตยา ยนต์ทองหลาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  96
12
ธันวาคม
2562
เด็กชายวรากร กลิ่นบุปผา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  97
12
ธันวาคม
2562
เด็กชายสิทธิชัย วงค์ศรีชา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  98
12
ธันวาคม
2562
เด็กหญิงสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  99
12
ธันวาคม
2562
คุณครูจักราชัย คุณสมบัติ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  100
12
ธันวาคม
2562
คุณครูอุมาพร แข่งขัน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  101
12
ธันวาคม
2562
คุณครูนิภาพร แก่นท้าว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  102
12
ธันวาคม
2562
คุณครูภานุมาศ พิมโยธา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  103
12
ธันวาคม
2562
คุณครูสุรศักดิ์ พลไทสงค์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  104
12
ธันวาคม
2562
คุณครูนิภาพร แก่นท้าว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  105
12
ธันวาคม
2562
คุณครูภานุมาศ พิมโยธา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  106
12
ธันวาคม
2562
คุณครูสุรศักดิ์ พลไทสงค์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  107
21
กุมภาพันธ์
2563
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  108
12
ธันวาคม
2562
คุณครูนิยม ศรีนุกูล ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  109
12
ธันวาคม
2562
นางสาวชนากาญ โมคศิริ ได้รับรางวัล นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  110
12
ธันวาคม
2562
เด็กหญิงอริสรา ทนทอง นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  111
24
มกราคม
2563
คุณครูอุมาพร แข่งขัน ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  112
24
มกราคม
2563
คุณครูณัฐฏฺิมา ศรีพรหมษา ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  113
8
เมษายน
2563
แจกแท็บเล็ต นักเรียนชั้น ม.4-6 ก่อน "ณัฏฐพล" วอนอย่าเอาอดีตมาตัดสิน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  114
9
เมษายน
2563
สพฐ.ขอนักจิตวิทยาเพิ่ม 225 อัตรา แก้เด็กถูกรังแก กลั่นแกล้ง ลวนลามทางเพศ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  115
9
เมษายน
2563
สพฐ. วางปฎิทินการเลื่อนเปิดเทอม เทอมแรก 1ก.ค.-30พ.ย.63 / เทอม 2 วันที่ 1ธ.ค.63- 30เม.ย.64
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  116
10
เมษายน
2563
ศธ.จัดสถานที่ กักตัวเด็ก AFS เฝ้าระวังโควิด-19
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  117
11
เมษายน
2563
วอนสงกรานต์ รักกันต้องทิ้งระยะห่าง พบติดเชื้อในครอบครัวพุ่ง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  118
14
เมษายน
2563
สุวิทย์ มอบนโยบาย กกอ.ชุดใหม่ เน้นพลิกโฉมอุดมศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  119
14
เมษายน
2563
ชาวศธ.ได้เฮ พิษโควิด-19 งดส่งหุ้น/เงินต้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  120
28
มิถุนายน
2563
ร้อง รมว.ศึกษาฯ ขอให้ขยายเวลารับสมัคร ครูผู้ช่วย-กศจ.ทั่วประเทศ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  121
1
เมษายน
2565
แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : แผนปฏิบัติการ
 
  122
31
สิงหาคม
2565
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  123
31
มีนาคม
2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
 
  124
9
กรกฎาคม
2563
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  125
1
กรกฎาคม
2563
โครงสร้างสายงานปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  126
20
พฤษภาคม
2563
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  127
14
มิถุนายน
2563
การจัดทำสื่อการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้อองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  128
1
กรกฎาคม
2563
รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้อองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  129
3
กรกฎาคม
2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  130
10
กรกฎาคม
2563
รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้อองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  131
12
สิงหาคม
2563
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  132
19
สิงหาคม
2563
การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ"ตำรวจประสานโรงเรียน" 1 ตำรวจ 1
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  133
19
สิงหาคม
2563
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  134
29
สิงหาคม
2563
ร่วมต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  135
14
กันยายน
2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  136
3
กันยายน
2563
การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  137
6
กันยายน
2563
รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  138
26
มิถุนายน
2563
การประชุมสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  139
3
กันยายน
2563
การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  140
12
กันยายน
2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  141
14
กันยายน
2563
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล (Programme for International Assessment : PISA) ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  142
14
กันยายน
2563
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  143
29
สิงหาคม
2563
อบรม การเงินพัสดุ ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  144
15
กันยายน
2563
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : สรุปโครงการ
 
  145
5
กันยายน
2563
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  146
15
กันยายน
2563
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  147
7
ตุลาคม
2562
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  148
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  149
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  150
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  151
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  152
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  153
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  154
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  155
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  156
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  157
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  158
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  159
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  160
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  161
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  162
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  163
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  164
14
กันยายน
2563
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  165
14
กันยายน
2563
โครงสร้างสายงานการบริหาร
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  167
14
กันยายน
2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  168
14
กันยายน
2563
ข้อมูลเว็บไซต์ และ facebook โรงเรียน (Social Network)
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  169
14
กันยายน
2563
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  170
14
กันยายน
2563
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  171
14
กันยายน
2563
บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  172
16
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  173
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  174
14
กันยายน
2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  175
14
กันยายน
2563
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  176
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  177
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  178
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  179
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  180
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  181
14
กันยายน
2563
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  182
14
กันยายน
2563
ช่องทางบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูล
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  183
14
กันยายน
2563
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  184
14
กันยายน
2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  185
14
กันยายน
2563
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  186
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประกาศ
 
  187
14
กันยายน
2563
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  188
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  189
14
กันยายน
2563
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  190
14
กันยายน
2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  191
14
กันยายน
2563
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  192
14
กันยายน
2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2562
ประเภทงาน : รายงาน
 
  193
14
กันยายน
2563
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : โครงการ
 
  194
14
กันยายน
2563
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  195
14
กันยายน
2563
ผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  196
14
กันยายน
2563
การจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  197
14
กันยายน
2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประกาศ
 
  198
14
กันยายน
2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  199
14
กันยายน
2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  200
14
กันยายน
2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  201
15
พฤษภาคม
2565
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประกาศ
 
  202
17
พฤษภาคม
2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  203
18
กรกฎาคม
2565
รายงานค่าสาธารณูปโภค
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  204
2
กันยายน
2565
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  205
25
มกราคม
2565
มหาวิทยาลัยนครพนม แนะแนวการศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : แนะแนว
 
  206
1
ธันวาคม
2563
รายงานผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : สรุปโครงการ
 
  207
1
มีนาคม
2564
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  208
25
มิถุนายน
2564
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมสร้างบุญ สร้างโรงทาน
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  209
9
กันยายน
2564
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มอบเงิน 2,000 บาท
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  210
28
ตุลาคม
2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  211
2
พฤศจิกายน
2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  212
14
ตุลาคม
2564
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  213
20
พฤศจิกายน
2564
ส่งตัวบุคลากรย้ายดำรงตำแหน่งสถานศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  214
24
ธันวาคม
2564
กีฬาสีภายในโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  215
15
กรกฎาคม
2565
นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  215
15
กรกฎาคม
2565
นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  215
15
กรกฎาคม
2565
นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  216
24
มิถุนายน
2564
เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทไหมหลืบ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  217
24
มิถุนายน
2564
เด็กชายสิทธิชัย วงค์ศรีชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทไหมหลืบ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  218
24
มิถุนายน
2564
เด็กชายสิทธิชัย วงค์ศรีชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  219
24
มิถุนายน
2564
เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  220
24
มิถุนายน
2564
นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ระดับภาค
 
  221
4
มีนาคม
2565
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  222
8
มีนาคม
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล แนะแนวการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  223
17
มีนาคม
2565
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  224
23
มิถุนายน
2565
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  225
30
มิถุนายน
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  226
30
มิถุนายน
2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  227
30
มิถุนายน
2565
เด็กหญิงผกาวรรณ ต้นกัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนางสาวพรทิพย์ เสนเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับทุนนักเรียนเรียนดี จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  228
1
กรกฎาคม
2565
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  229
5
กรกฎาคม
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  230
5
สิงหาคม
2565
คณะกรรมการดำเนินงาน ในการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนไฮบริด
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  231
10
สิงหาคม
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยท่านผู้อำนวยการสุวัฒน์ อินทวงศ์ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  232
1
พฤศจิกายน
2564
เปิดภาคเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : วารสาร
 
  233
2
พฤศจิกายน
2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : วารสาร
 
  234
20
พฤษภาคม
2565
ประชุมผู้ปกครออง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : วารสาร
 
  235
6
มิถุนายน
2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : วารสาร
 
  236
7
มิถุนายน
2565
รับทุนนักเรียนเรียนดี จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : วารสาร
 
  237
15
มิถุนายน
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : วารสาร
 
  238
23
มิถุนายน
2565
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : วารสาร
 
  239
28
มิถุนายน
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ.
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : วารสาร
 
  240
1
กรกฎาคม
2565
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : วารสาร
 
  241
31
สิงหาคม
2565
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  242
31
สิงหาคม
2565
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  243
31
สิงหาคม
2565
คู่มือ PDPA(Personal Data Protection Act) สำหรับประชาชน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  244
31
สิงหาคม
2565
รายงานควบคุมภายใน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  245
1
กันยายน
2565
วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practices)
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : สรุปโครงการ
 
  246
2
กันยายน
2565
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  247
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติในการย้ายและขอหนังสือรับรอง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  248
2
กันยายน
2565
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประกาศ
 
  249
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  250
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  251
2
กันยายน
2565
ขั้นตอนกระบวนการยืมเงินราชการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  252
2
กันยายน
2565
คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  253
2
กันยายน
2565
แบบบันทึกขอใช้อาคารสถานที่
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  254
2
กันยายน
2565
แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถโรงเรียน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  255
1
ตุลาคม
2563
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  256
3
มีนาคม
2565
รายงานการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : รายงาน
 
  257
3
มีนาคม
2565
รายงานการดำเนินงานพาน้องกลับมาเรียน
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : รายงาน
 
  258
1
กันยายน
2565
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาแบบ ONE STOP SERVICE
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  259
2
กันยายน
2565
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  260
2
กันยายน
2565
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  261
1
กรกฎาคม
2565
เอกสารจ้างซ่อมรถโรงเรียน ทะเบียน 80-4628 บึงกาฬ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  262
18
มกราคม
2565
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต แนะแนวการศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : แนะแนว
 
  263
1
ธันวาคม
2564
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  264
12
กรกฎาคม
2565
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  265
31
สิงหาคม
2565
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  266
9
กันยายน
2555
สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์อัลตร้าซาวด์เพื่อคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศล
ปีการศึกษา 2555
ประเภทงาน : ระดับจังหวัด
 
  267
22
กรกฎาคม
2557
สนับสนุนการพัฒนาและประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ระยะที่ 3
ปีการศึกษา 2557
ประเภทงาน : ระดับเขตพื้นที่
 
  268
15
กรกฎาคม
2559
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ปีการศึกษา 2559
ประเภทงาน : ระดับชุมชน
 
  269
4
ธันวาคม
2563
สนับสนุนการจัดงานการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ระดับชุมชน
 
  270
26
มิถุนายน
2563
ผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม โครงการประเมินเว็บไซต์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : ระดับเขตพื้นที่
 
  271
18
มีนาคม
2565
ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  272
5
พฤศจิกายน
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  272
5
พฤศจิกายน
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  273
1
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ท21102 หน่วยที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา 1
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  273
1
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ท21102 หน่วยที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา 1
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  274
3
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 4 ภาษาในการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  274
3
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 4 ภาษาในการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  275
4
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 5 วรรณคดีมรดก
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  275
4
ธันวาคม
2563
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 หน่วยที่ 5 วรรณคดีมรดก
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
 
  276
1
กุมภาพันธ์
2564
รายงานผลการดำเนินงาน การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงาน
 
  277
9
เมษายน
2564
รายงานการประเมินตนเอง SAR นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ประเภทงาน : รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
 
  278
5
สิงหาคม
2565
รายงานผลการติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  278
5
สิงหาคม
2565
รายงานผลการติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  279
1
กันยายน
2565
รายงานการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  280
5
กันยายน
2565
สอบครูผู้ช่วย ว16 (กรณีพิเศษ) ช่วงเดือนพ.ย.หรือธ.ค.นี้ ตำแหน่งว่าง 5,000 อัตรา
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  281
2
กันยายน
2565
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ระดับชาติ
 
  282
5
กันยายน
2565
ม.สวนดุสิต เผยปฏิทิน TCAS66 พร้อมแผนการรับ 44 หลักสูตร รวมกว่า 4,050 ที่นั่ง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  283
5
กันยายน
2565
สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 
  284
22
มีนาคม
2565
รายงานการสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : รายงาน
 
  285
1
พฤษภาคม
2565
รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  286
1
กรกฎาคม
2565
รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  287
16
ตุลาคม
2564
รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประกาศ
 
  288
1
พฤศจิกายน
2564
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : รายงาน
 
  289
21
มีนาคม
2565
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : รายงาน
 
  290
7
ตุลาคม
2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : รายงาน
 
  291
3
มิถุนายน
2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  292
9
กันยายน
2565
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  293
5
พฤศจิกายน
2564
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2564
ประเภทงาน : ประกาศ
 
  294
9
กันยายน
2565
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  295
9
กันยายน
2565
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2561
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  296
9
กันยายน
2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  297
9
กันยายน
2565
แนวทางการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  298
9
กันยายน
2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  299
9
กันยายน
2565
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรท่งการศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คู่มือแนวปฏิบัติ
 
  300
9
กันยายน
2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : รายงาน
 
  301
9
กันยายน
2565
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : แนะแนว
 
  302
13
สิงหาคม
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 108 รูป
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  303
13
สิงหาคม
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเพื่อหางบประมาณจัดทำห้องเรียน ไฮบริด
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  304
14
กันยายน
2565
คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : อบรมสัมนา
 
  305
23
สิงหาคม
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  306
14
กันยายน
2565
โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์
 
  307
2
กันยายน
2565
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเกษียณายุราชการประจำ ปีงบประมาณ 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  308
8
กันยายน
2565
คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
  309
5
กันยายน
2565
คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประเภทงาน : คำสั่ง
 
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com