HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่    <>    24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564    <>    24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL

ลำดับที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญรางวัลรวม
1 ศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0
2 พรเจริญวิทยา 0 0 0 0
3 หนองหัวช้างวิทยา 0 0 0 0
4 ศรีสำราญวิทยาคม 0 0 0 0
5 ภูทอกวิทยา 0 0 0 0
6 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 0 0 0

ลำดับที่ รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1 ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น
2 ฟุตบอลหญิง
3 ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น
5 ฟุตซอลหญิง
6 ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น
8 บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
9 บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
10 บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น
12 เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น
13 เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น
14 เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น
15 เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น
16 เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย
19 เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย
20 เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
21 แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
22 แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
23 แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
24 แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
25 แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
26 แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
27 แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
28 แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
29 แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
30 แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
31 วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
32 วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
33 วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
34 วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
35 วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
36 วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
37 วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
38 วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
39 เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
40 เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
41 เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
42 เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
43 เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น
44 เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
45 เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
46 เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
47 เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
48 เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
49 เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
50 เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
51 เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
52 เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
53 เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
54 เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
        จำนวนรายการกีฬาทั้งหมด  54    รายการ
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com