HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่    <>    24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564    <>    24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
จำแนกนักเรียนตามระดับชั้น
รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง รายละเอียด
2204 เด็กชาย จิรศักดิ์ เพชรโสภา ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2205 เด็กชาย ณัฐชนน ประทาน ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2208 นาย รัฐธรรมนูญ รุ่งเรือง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2210 เด็กชาย ศิวกร พ่อโคตร ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2211 นาย อนวัทย์ กันฑิศักดิ์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2212 นางสาว กนิษฐา ธะดาดิษฐ์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2215 นางสาว จุฑารัตน์ กะลีพัด ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2216 นางสาว ชนิตา ปานชารี ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2218 นางสาว เบญจมาศ ศรีจร ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2219 นางสาว ปุญญารีย์ บุตรแก่นทราย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2220 นางสาว มะลิวัน เพียงจันทร์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2221 นางสาว อรัญญา สายแสง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2226 นาย นันต์ทชัย เทืองสุข ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2227 นาย นันทวัฒน์ ธงงาม ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2228 เด็กชาย พิชัยยุทธ ติยะบุตร ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2232 เด็กหญิง จิณห์นิภา พ่อโคตร ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2233 นางสาว นิตยา ยนต์ทองหลาง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2234 นางสาว ปารณีย์ ฟากวิลัย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2236 เด็กหญิง พัชรพร สารคำ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2238 นางสาว วรวรรณ วงษ์ทอง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2240 นางสาว สุกัญญา นันตะไชย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2249 นาย ณัฐดนัย นิลสุข ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2250 นาย ธนาวุฒิ อาจจะบก ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2253 นาย ภัทรดนัย มีศิริ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2254 นาย วีระพล ศรีนุกูล ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2255 นาย ศุกร์ตินนท์ จารย์โพธิ์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2256 นาย อดิเทพ สุยราช ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2258 นางสาว จัสมิน ผาทุม ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2262 นางสาว ณัฐวิญา ประสานสุข ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2263 นางสาว นันทิดา เผ่าศรี ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2265 นางสาว ปิยะวรรณ สีเขียว ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2266 นางสาว พนิดา จรุงพันธ์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2268 นางสาว ภัทรพร หลวงแก้ว ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2269 นางสาว มาลิกา ยะตะโคตร ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2270 นางสาว สุตาภัทร ฝั่งซ้าย ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2271 นางสาว อภิญญา อรุณา ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2277 นาย ไพฑูรย์ สวัสดิ์เอื้อ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2280 นาย ศรัณย์ เจริญชัย ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2281 นาย สิทธิชัย เสกเหมาะ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2284 นางสาว จินต์จุฑา เคนคำภา ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2285 นางสาว ชนัษฐา พันธ์เลิศ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2286 นางสาว ชนิดา กองอ่อนศรี ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2288 นางสาว ณัฐนารี แก้วก้อง ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2289 นางสาว นริสรา บูรณทอง ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2290 นางสาว ภูวรินดา ภูวา ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2293 นางสาว อรกัญญา ชมมี ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2294 นางสาว อรปรียา ด้วงคำ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2311 นางสาว พรทิพย์ เสนเพ็ง ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2312 นางสาว ปาริฉัตต์ แสงรุ่ง ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2313 นางสาว จีรนันท์ จิตมาต ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2315 นางสาว อรปรียา โคตรรักษา ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2318 นางสาว ปนัดดา สมทรง ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2319 นาย ยศธชัย อัตตพิมพ์ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2323 นาย ประกาศิต วิณโรจน์ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2324 นาย อาทิตย์ สุขอำไพ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2325 นาย จิณณวัตร วรรณชู ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2326 นาย ดนุสรณ์ แวงวัน ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2334 นางสาว ปภาวดี ทองอาจ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2337 นางสาว ธัญจิรา คงพันธ์ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2341 นาย จีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2342 นาย นนทกร วิชาผง ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2343 นาย วัชรพล อามาตย์มนตรี ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2345 นาย สิทธิชัย วงค์ศรีชา ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2350 นางสาว จรรยา ภูหน่วยหนา ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2354 เด็กชาย กิตติกร อินทร์เสน ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2355 เด็กชาย กฤษณะ โสภาจร ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2356 เด็กชาย ณัฐรัฐ ร่มเกษร์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2357 เด็กชาย ตะวันฉาย เรืองศรี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2358 เด็กหญิง ธนิษฐา ใจมั่น ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2359 เด็กชาย อาทิตย์ วารีทิพย์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2360 เด็กชาย อนันดา พันธ์ดวง ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2361 เด็กหญิง อันวา ดอกจันทร์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2362 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ลือพัฒนกุล ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2363 เด็กหญิง นงนภัส ขอจุลกลาง ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2364 เด็กหญิง นัฐชา ขุนแสน ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2365 เด็กหญิง นริศรา ศรีสร้อย ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2366 เด็กชาย สุรเชษฐ์ บุญสงคราม ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2367 เด็กหญิง พกาวรรณ ต้นกัญญา ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2370 เด็กหญิง อธิชา สายแสง ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2371 เด็กชาย กิตติศักดิ์ โมกขศิริ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2372 เด็กชาย เจริญชัย เสนจันทิชัย ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2373 เด็กหญิง ณัฐณิชา นามมีแว่น ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2374 เด็กหญิง ณัฐธิดา นามมีแว่น ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2375 เด็กชาย ธนพล อุดน้อย ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2376 เด็กชาย ธราเทพ สุ่มมาตย์ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2377 เด็กชาย ธีรวัฒน์ เผ่าศรี ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2378 เด็กชาย ปิยวัฒน์ จันทร์ศรี ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2379 เด็กหญิง พัชรินทร์ แหวนแก้ว ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2380 เด็กชาย พรพิศาล คนยงค์ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2381 เด็กชาย ภูมิภัทร เพชรโสภา ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2382 เด็กหญิง ภัสสร พูนสันเทียะ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2383 เด็กหญิง วิชญาดา ศรีชนะ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2385 เด็กชาย ศราวุฒิ นนชมภู ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2387 เด็กหญิง สุพัตรา สวัสดิ์เอื้อ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2388 เด็กหญิง ภัทรธิดา วิชาผง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2390 นางสาว วนัสนันท์ เกษาทา ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2391 นางสาว ปิ่นสุดา โพธิ์ขาว ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2394 นางสาว สุพัดตา อ่อนจันทร์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2395 นางสาว ปิยนุช โอมแพน ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2396 นางสาว ชนิสรา สิงห์แรง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2400 เด็กชาย กันต์กวี กุณรักษ์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2401 เด็กชาย นันภิวัฒน์ พิชัยวรุตมะ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2404 เด็กชาย รัตนสูรย์ พลไชย ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2405 เด็กชาย ศิวกร ปากสีมล ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2407 เด็กชาย อนุรักษ์ เขตเทพา ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2408 เด็กหญิง ขนิษฐา วงศ์ตาผา ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2409 เด็กหญิง ชมพูนุท คงมะกล่ำ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2410 เด็กหญิง ชลดา ขานเพราะ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2411 เด็กหญิง ชลดา บุญหล้า ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2412 เด็กหญิง ฐิดาภรณ์ มาลาลัย ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2413 เด็กหญิง ธีนิดา คงพันธ์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2414 เด็กหญิง นุชจรินทร์ จันทะมั่น ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2415 เด็กหญิง วณิชยา อินทร์เสน ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2416 เด็กหญิง วรวรรณ เครือจันทร์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2417 เด็กชาย ณัฐภูมิ บุญฤทธิ์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2418 เด็กชาย ต่อศักดิ์ ภูเทียมศรี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2419 เด็กชาย ธนกฤต เพชรนอก ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2420 เด็กชาย นฤชา วงศ์ศรีแก้ว ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2421 เด็กชาย ปณชัย บุญเข็ม ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2422 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ทองพูล ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2423 เด็กชาย พีรพัฒน์ พ่อโคตร ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2424 เด็กชาย วีรพงษ์ แสงสว่าง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2425 เด็กชาย อนุวัตร ศิลป์ชื่น ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2426 เด็กหญิง กัณฐรัตน์ แก่นปัดชา ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2427 เด็กหญิง ประดับเพชร โชติคูณป้อง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2428 เด็กหญิง พิริยากร ตั้งศรีวรนันท์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2429 เด็กหญิง มาริษา โตมาชา ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2430 เด็กหญิง วนิดา ยนต์ทองหลาง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2431 เด็กหญิง วราภรณ์ โมกขศิริ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2432 เด็กชาย วัชระพร มากน้อย ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2433 เด็กหญิง ศิรประภา วรรณโก ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2434 เด็กชาย กิติศักดิ์ วุฒา ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2436 นางสาว เกตุแก้ว เจียมสันต์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2437 นางสาว กุลธิดา วิณโรจน์ ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2438 นางสาว น้ำฤทัย สุทธิประภา ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2439 นาย สุรสิทธิ์ ชัยยะเทียน ม.5 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2441 นาย กิตตินันท์ เขินไพร ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2443 เด็กชาย ค้ำคูณ ศรีรุ่งเรือง ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2444 เด็กชาย ณัฐนันท์ ประทาน ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2445 เด็กชาย ดุสิต สุวรรณวงษ์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2446 เด็กชาย นันทะวุฒิ แก้วกล้า ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2447 เด็กชาย ปทุมลักษณ พวงผกา ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2448 เด็กชาย รัตนชาติ หวานคำ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2449 เด็กชาย ราชพฤกษ์ จันทรา ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2450 เด็กชาย ศักดา นวลแก้ว ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2451 เด็กหญิง กุณฑิกา ดอกไม้แก้ว ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2452 เด็กหญิง จิระดา รองศรี ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2453 เด็กหญิง ชีวาพร รังศรี ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2454 เด็กหญิง ญาณิกา รังศรี ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2455 เด็กหญิง ธัญชนก คะเณวัน ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2456 เด็กหญิง นวียา คุ้มศรีวัย ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2457 เด็กหญิง มิ่งกมล แสงโพธิ์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2458 เด็กหญิง สุพัชราภรณ์ พรมนต์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2459 เด็กหญิง อนัญญา ปานชารี ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2460 เด็กชาย ฐิติพงศ์ บุทธิจักร ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2461 เด็กชาย ณัฐนันท์ จันทร์โสม ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2462 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สุขไธสง ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2463 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธงงาม ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2464 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทองเพชร ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2465 เด็กชาย ธีระพงษ์ ขุนอินทร์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2466 เด็กชาย นพณัฐ พิมพา ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2467 เด็กชาย ปรเมศวร์ กุณรักษ์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2468 เด็กชาย ปราชญ์ญากรย์ บุญเวช ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2469 เด็กชาย พงษ์พิทักษ์ ศรีสร้อย ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2470 เด็กชาย พรภิมล หลวงแก้ว ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2471 เด็กชาย สถิตย์ หุนติราช ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2472 เด็กชาย อนันดา น้อยดอน ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2473 เด็กชาย อนุชิต แสงนนท์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2474 เด็กหญิง กุลสตรี น้อยคำกอง ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2475 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เทพพิทักษ์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2476 เด็กหญิง ปริยากร สุพรม ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2477 เด็กหญิง ปัณฑิตา ปรางชาติ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2481 นางสาว ไอรดา แก้วคนตรง ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2482 นาย วีรพงษ์ ผุยคำชา ม.4 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2488 เด็กชาย รัชชานนท์ รำเพยพัด ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        จำนวนนักเรียนทั้งหมด  175    คน
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com