PRACHANIMITPITTAYANUKUL
   
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
จำแนกนักเรียนตามระดับชั้น
รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง รายละเอียด
2206 เด็กชาย ภัทรพล แสนอุบล ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2208 นาย รัฐธรรมนูญ รุ่งเรือง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2209 นาย ศิรวิทย์ ชมมี ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2211 นาย อนวัทย์ กันฑิศักดิ์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2212 นางสาว กนิษฐา ธะดาดิษฐ์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2215 นางสาว จุฑารัตน์ กะลีพัด ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2216 นางสาว ชนิตา ปานชารี ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2218 นางสาว เบญจมาศ ศรีจร ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2219 นางสาว ปุญญารีย์ บุตรแก่นทราย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2220 นางสาว มะลิวัน เพียงจันทร์ ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2221 นางสาว อรัญญา สายแสง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2222 นางสาว อารียา โคตรดี ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2226 นาย นันต์ทชัย เทืองสุข ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2227 นาย นันทวัฒน์ ธงงาม ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2233 นางสาว นิตยา ยนต์ทองหลาง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2234 นางสาว ปารณีย์ ฟากวิลัย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2238 นางสาว วรวรรณ วงษ์ทอง ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2240 นางสาว สุกัญญา นันตะไชย ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2244 นาย ชินภัทร แหวนแก้ว ม.6 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2249 เด็กชาย ณัฐดนัย นิลสุข ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2250 เด็กชาย ธนาวุฒิ อาจจะบก ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2251 เด็กชาย ธีรภัทร ชาติวงศ์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2253 เด็กชาย ภัทรดนัย มีศิริ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2254 เด็กชาย วีระพล ศรีนุกูล ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2255 เด็กชาย ศุกร์ตินนท์ จารย์โพธิ์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2256 เด็กชาย อดิเทพ สุยราช ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2258 เด็กหญิง จัสมิน ผาทุม ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2259 เด็กหญิง ณัชชา คุณแสนใส ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2260 เด็กหญิง ณัฐกมล ชมมี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2261 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชมมี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2262 เด็กหญิง ณัฐวิญา ประสานสุข ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2263 เด็กหญิง นันทิดา เผ่าศรี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2265 เด็กหญิง ปิยะวรรณ สีเขียว ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2266 เด็กหญิง พนิดา จรุงพันธ์ ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2267 เด็กหญิง พัชณีภรณ์ โคตรภักดี ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2268 เด็กหญิง ภัทรพร หลวงแก้ว ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2269 เด็กหญิง มาลิกา ยะตะโคตร ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2270 เด็กหญิง สุตาภัทร ฝั่งซ้าย ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2271 เด็กหญิง อภิญญา อรุณา ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2272 เด็กหญิง อริสรา ทนทอง ม.3 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2273 เด็กชาย จักรพันธ์ นวลจันทร์ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2274 เด็กชาย จักรพันธ์ วงศ์ทอง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2275 เด็กชาย เจษฎา ภูหงษ์สูง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2277 เด็กชาย ไพฑูรย์ สวัสดิ์เอื้อ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2279 เด็กชาย วรากร กลิ่นบุปผา ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2280 เด็กชาย ศรัณย์ เจริญชัย ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2281 เด็กชาย สิทธิชัย เสกเหมาะ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2282 เด็กชาย อนันญา สุวรรณจันทร์ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2283 เด็กหญิง เตชินี การุณ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2284 เด็กหญิง จินต์จุฑา เคนคำภา ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2285 เด็กหญิง ชนัษฐา พันธ์เลิศ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2286 เด็กหญิง ชนิดา กองอ่อนศรี ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2287 เด็กหญิง ชลธิชา ไตรธิเลน ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2288 เด็กหญิง ณัฐนารี แก้วก้อง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2289 เด็กหญิง นริสรา บูรณทอง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2290 เด็กหญิง ภูวรินดา ภูวา ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2291 เด็กหญิง ศิรภัสสร แซงสว่าง ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2292 เด็กหญิง สุพิชชา กระแสสิงห์ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2293 เด็กหญิง อรกัญญา ชมมี ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2294 เด็กหญิง อรปรียา ด้วงคำ ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2295 เด็กหญิง อาภัสรา สืบศรี ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2309 เด็กหญิง รุ่งอรุณ ต้นกัญญา ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2310 เด็กหญิง ขวัญจิรา เผ่าศรี ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2311 เด็กหญิง พรทิพย์ เสนเพ็ง ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2312 เด็กหญิง ปาริฉัตต์ แสงรุ่ง ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2313 เด็กหญิง จีรนันท์ จิตมาต ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2314 เด็กหญิง จินตนา นันตะไชย ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2315 เด็กหญิง อรปรียา โคตรรักษา ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2316 เด็กหญิง ปนัสยา หนองนำ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2317 เด็กชาย ธัญพักตร์ พลวงค์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2318 เด็กหญิง ปนัดดา สมทรง ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2319 เด็กชาย ยศธชัย อัตตพิมพ์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2320 เด็กชาย ธีรภัทร์ จารุจินดา ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2321 เด็กชาย กายสิทธิ์ พิลาวงค์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2322 เด็กชาย ศรันย์ พ่อโคตร ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2323 เด็กชาย ประกาศิต วิณโรจน์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2324 เด็กชาย อาทิตย์ สุขอำไพ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2325 เด็กชาย จิณณวัตร วรรณชู ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2326 เด็กชาย ดนุสรณ์ แวงวัน ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2327 เด็กชาย จิรานุวัฒน์ พิมมะศร๊ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2328 เด็กชาย ธนกร อุคำพันธ์ ม.2 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2329 เด็กหญิง นารีเนตร ขันเงิน ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2330 เด็กหญิง ลินดา ชาภูมี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2331 เด็กหญิง ศศิธร ธัญญะรักษ์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2332 เด็กหญิง วรรณศิริ วงษ์ศรีแก้ว ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2333 เด็กหญิง ศิริวารีรัตน์ ศรีแก้ว ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2334 เด็กหญิง ปภาวดี ทองอาจ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2335 เด็กหญิง เบญจทิพย์ สังข์ขาว ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2336 เด็กชาย ชนาธิป ชาติจันทึก ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2337 เด็กหญิง ธัญจิรา คงพันธ์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2338 เด็กหญิง อริษา บุญสอน ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2339 เด็กชาย กฤตภาส จาบทอง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2340 เด็กชาย สุทธิพงษ์ กองอ่อนศรี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2341 เด็กชาย จีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2342 เด็กชาย นนทกร วิชาผง ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2343 เด็กชาย วัชรพล อามาตย์มนตรี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2344 เด็กชาย หาญณรงค์ ใยโพธิ์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2345 เด็กชาย สิทธิชัย วงค์ศรีชา ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2346 เด็กชาย ศุภวุฒ พันธ์วิริยะกุล ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2347 เด็กชาย เอกธวุฒิ ปัตติ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2348 เด็กชาย สุรพล เผ่าศรี ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2350 เด็กหญิง จรรยา ภูหน่วยหนา ม.3 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2351 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ แสงสุวรรณ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2352 เด็กหญิง ปณิศรา ทินาพิมพ์ ม.2 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2354 เด็กชาย กิตติกร อินทร์เสน ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2355 เด็กชาย กฤษณะ โสภาจร ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2356 เด็กชาย ณัฐรัฐ ร่มเกษร์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2357 เด็กชาย ตะวันฉาย เรืองศรี ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2358 เด็กหญิง ธนิษฐา ใจมั่น ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2359 เด็กหญิง นงนภัส ขอจุลกลาง ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2360 เด็กหญิง นัฐชา ขุนแสน ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2361 เด็กหญิง นริศรา ศรีสร้อย ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2362 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ลือพัฒนกุล ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2363 เด็กหญิง พกาวรรณ ต้นกัญญา ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2364 เด็กหญิง พรทิพา อุณาพรหม ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2365 เด็กหญิง สุชานันท์ สุชานันท์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2366 เด็กชาย สุรเชษฐ์ บุญสงคราม ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2367 เด็กชาย อาทิตย์ วารีทิพย์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2368 เด็กหญิง อธิชา สายแสง ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2369 เด็กชาย อนันดา พันธ์ดวง ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2370 เด็กชาย อันวา ดอกจันทร์ ม.1 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2371 เด็กชาย กิตติศักดิ์ โมกขศิริ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2372 เด็กชาย เจริญชัย เสนจันทิชัย ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2373 เด็กหญิง ณัฐณิชา นามมีแว่น ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2374 เด็กหญิง ณัฐธิดา นามมีแว่น ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2375 เด็กชาย ธนพล อุดน้อย ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2376 เด็กชาย ธราเทพ สุ่มมาตย์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2377 เด็กชาย ธีรวัฒน์ เผ่าศรี ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2378 เด็กชาย ปิยวัฒน์ จันทร์ศรี ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2379 เด็กหญิง พัชรินทร์ แหวนแก้ว ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2380 เด็กชาย พรพิศาล คนยงค์ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2381 เด็กชาย ภูมิภัทร เพชรโสภา ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2382 เด็กหญิง ภัสสร พูนสันเทียะ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2383 เด็กหญิง วิชญาดา ศรีชนะ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2384 เด็กหญิง วาสนา ปานชารี ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2385 เด็กชาย ศราวุฒิ นนชมภู ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2386 เด็กชาย ศิวกร โพธิราช ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2387 เด็กหญิง สุพัตรา สวัสดิ์เอื้อ ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2388 เด็กหญิง ภัทรธิดา วิชาผง ม.1 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        จำนวนนักเรียนทั้งหมด  139    คน
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com