HOME
INDEX
เข้าสู่ระบบผู้เรียน
เข้าสู่ระบบครู
ขึ้นด้านบน
ลงด้านล่าง
PRACHANIMITPITTAYANUKUL
14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่    <>    24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564    <>    24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564    <>    2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564    <>    18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ :    [คณิตศาสตร์]   [ภาษาไทย]   [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]   [ภาษาต่างประเทศ]   [การงานอาชีพและเทคโนโลยี]   [สุขศึกษาและพลศึกษา]   [วิทยาศาสตร์]   [ศิลปะ] 
  จำแนกตามกลุ่มงาน :    [งานวิชาการ]   [งานบุคคล]   [งานงบประมาณ]   [งานบริหารทั่วไป] 
  จำแนกตามวิทยาฐานะ :    [ไม่มีวิทยฐานะ]   [ครูชำนาญการ]   [ครูชำนาญการพิเศษ]   [รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ]   [ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ] 
  จำแนกตามสถาบันที่จบการศึกษา :    [มหาวิทยาลัยขอนแก่น]   [มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]   [มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]   [มหาวิทยาลัยรามคำแหง]   [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]   [มหาวิทยาลัยนครพนม]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์]   [มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ] 
  จำแนกตามเวรประจำวัน :    [จันทร์]   [อังคาร]   [พุธ]   [พฤหัสบดี]   [ศุกร์] 
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
1 21 นาย สุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
2 2 นาย ประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
3 3 นาย ฉัตรชัย สุจริต ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
4 5 นาย สุทธิชัย โคตาแสง ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
5 6 นาย นิยม ศรีนุกูล ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
6 7 นางสาว อุมาพร แข่งขัน ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
7 8 นางสาว นิภาพร แก่นท้าว ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
8 9 จ่าสิบเอก จักราชัย คุณสมบัติ ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
9 11 นางสาว อมรรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
10 14 นาย สุรศักดิ์ จันทรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
11 15 นาย บัวพันธ์ อัตพิมพ์ ลูกจ้างประจำ คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
12 18 นางสาว อรทัย ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
13 19 นาย สิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ครูผู้ช่วย คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
14 20 นาย วัษพล โยโพธิ์ ครูผู้ช่วย คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
15 22 นาย กิตตินันท์ นามสูงเนิน พนักงานราชการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
16 23 นางสาว กนกวรรณ ชาธรรมา ครูอัตราจ้าง คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
          จำนวนบุคลากรทั้งหมด  14    คน
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายฉัตรชัย  สุจริต
ครู
 
   
  นายสุทธิชัย  โคตาแสง
ครู
 
   
  นายนิยม  ศรีนุกูล
ครู
 
   
  นางสาวอุมาพร  แข่งขัน
ครู
 
   
  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว
ครู
 
   
  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
ครู
 
   
  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์
ครู
 
   
  นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน
พนักงานราชการ
 
   
  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา
ครูอัตราจ้าง
 
   
  นายสุรศักดิ์  จันทรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
  นายบัวพันธ์  อัตพิมพ์
ลูกจ้างประจำ
 
   
  VTR มุทิตาจิต ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  VTR สถาปนา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
   
  ประชาสัมพันธ์ 30 ปี สถาปณาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     

   
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - เด็กหญิงจีรนันท์ จิตมาต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2564  
     
   
  24 มิถุนายน 2564 - นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ควบคุม ดูแลนักเรียน การแข่งขันและประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขตประจำปี 2564  
     
   
  2 กันยายน 2565 - นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  15 กรกฎาคม 2565 - นายประสิทธิ์ มายูร ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  
     
   
  18 มีนาคม 2565 - ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2563-2567)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
     
   
  ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล | Best Practices  
     
   
  5 กันยายน 2565 - สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที  
     
   
  14 กันยายน 2565 - คุณครูกนกวรรณ ชาธรรมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
     
   
  14 กันยายน 2565 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
     
   
  9 กันยายน 2565 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
     
    web link   ติดต่อโรงเรียน
    ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
    DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
      Phone : (042)021090
    visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com
      Website : http://www.prachanimit.com